Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP aktywnie działa na forum międzynarodowym w interesie swoich członków.

Jest członkiem Housing Europe i od wielu lat podejmuje konkretne działania na rzecz swoich członków, mające na celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskich spółdzielni mieszkaniowych.

Udział ZRSM RP w pracach międzynarodowych grup oraz organizacji branżowych:

  • uczestnictwo wraz z organizacjami spółdzielczymi z krajów członkowskich UE w pracach nad rzecz uwzględnienia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie nadania Międzynarodowym Zasadom charakteru norm prawa UE. W petycji wskazano, iż spółdzielnie zostały uznane w przepisie art. 54 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Zgodnie z tym przepisem przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Szczególny charakter spółdzielni został w sposób wyraźny potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 8 września 2011 r. (C‑78/08 do C‑80/08), w którym podkreślono, że spółdzielnie działają zgodnie ze specyficznymi zasadami odróżniającymi je od innych podmiotów gospodarczych. Także prawodawca europejski przyjmując m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, jak i Komisja Europejska w swym komunikacie z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wspierania przedsiębiorczości spółdzielczej w Europie (COM(2004)0018), wprost potwierdzili szczególne cechy charakterystyczne przedsiębiorczości spółdzielczej, do których należy stosować odmienne i szczególne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych (Por. pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej). Petycja uwzględnia również postanowienia i stanowi realizację rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wkładu spółdzielni w walkę z kryzysem (2012/2321/INI), oraz fakt, iż w dniu 9 lipca 2013 r. Parlament Europejski przyjął raport w sprawie Planu Działania na rzecz Przedsiębiorczości do 2020 r., opracowanego przez Komisję Europejską, w którym stwierdza się, że wszelkie środki wspierania przedsiębiorstw przewidziane w Planie powinny być adresowane do ich wszelkich typów (COM(2012) 795 final). W petycji podkreślono, iż pożądane jest nadanie takiego charakteru prawnego Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym, który z uwzględnieniem specyfiki działalności spółdzielni różnych krajów członkowskich - w przypadku sprzeczności regulacji krajowych z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi stanowiącymi de lega ferenda źródło prawa UE - rozstrzygałby na rzecz tych ostatnich. Petycja została zarejestrowana w rejestrze petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 8 sierpnia 2016 r. pod numerem 0934/2016;
  • uczestnictwo wraz z organizacjami spółdzielczymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej w pracach nad europejską inicjatywą obywatelską na rzecz przyjęcia rozporządzenia Rady UE w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego. W ramach Związku opracowano projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, z uwagi na wydanie przez ICA w dniu 3 kwietnia 2014 r. uchwały, która negatywnie odniosła się do rewizji ustaw spółdzielczych dokonujących się w Polsce, a pozostających w sprzeczności z każdą z Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych oraz działaniami zmierzającymi do likwidacji spółdzielczości w Polsce. ZRSM RP zainicjował proces przyjęcia rozporządzenia poprzez rozpoczęcie procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Jej istotą jest możność wezwania Komisji Europejskiej, aby zaproponowała ona proces legislacyjny przepisów na poziomie unijnym. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli Unii Europejskiej pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw członkowskich. Uprawnienie to wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str. 1) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz. U. z dnia 6 maja 2014 r.). Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego ma przede wszystkim na celu nadanie Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym mocy prawnej równej prawu UE, tak, iż zasady te staną się bezpośrednio skuteczne w każdym z krajów członkowskich, w tym w Polsce. Projekt uwzględnia odrębność regulacji prawa spółdzielczego oraz szanuje jego specyfikę powstałą w każdym z krajów członkowskich UE i ma na celu wprowadzenie do prawa UE modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego. Obecnie Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze nie stanowią norm prawa międzynarodowego i nie są źródłem prawa w rozumieniu przepisów Konstytucji RP, a co za tym idzie polski ustawodawca nie ma obowiązku ich stosowania. Do podstawowych założeń projektu zalicza się wprowadzenie do prawa UE następujących regulacji: W przypadku sprzeczności prawa spółdzielczego państw członkowskich z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, znajdą zastosowanie przepisy Rozporządzenia (klauzula ochronna I). Spółdzielnia nie może być objęta nadzorem państwowym lub ministerialnym. Nadzór nad spółdzielniami sprawują odpowiednie organizacje spółdzielcze (klauzula ochronna II). Jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich obowiązane są do wspierania oraz popierania rozwoju spółdzielni działających na ich terenie (klauzula ochronna III). W zakresie nieuregulowanym przez Rozporządzenie państwa członkowskie dążą do przyjęcia spójnego i konsekwentnego systemu prawa spółdzielczego zgodnego z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi (klauzula ochronna IV);
  • działania na rzecz utworzenia w Parlamencie Europejskim Europejskiej Grupy Wsparcia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości w Unii Europejskiej. Do zadań takiej grupy powinno w ocenie ZRSM RP należeć monitorowanie przestrzegania przez państwa członkowskie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych oraz wspieranie krajowych porządków prawnych w implementacji tych zasad. Europejska Grupa Wsparcia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości w Unii Europejskiej stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń pomiędzy spółdzielniami wszystkich branż z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, pozwoli posłom do Parlamentu Europejskiego stale monitorować przestrzeganie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych w poszczególnych krajach członkowskich UE;
  • publikowanie kolejnych wydań Monitora Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej (w wersji polskiej i angielskiej), w którym opisywane są działania ZRSM RP na rzecz poprawy sytuacji prawnej polskich spółdzielni mieszkaniowych, promocji stosowania spółdzielczej formy gospodarowania oraz zgodności krajowych aktów prawnych dot. spółdzielczości mieszkaniowych z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi;
  • działania na rzecz objęcia członków polskich spółdzielni mieszkaniowych unijnymi i krajowymi środkami wsparcia, w tym zrefundowania polskim spółdzielniom mieszkaniowym kosztów jakie one ponoszą w walce z epidemią COVID-19;
  • współpraca z eurodeputowanymi do Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania w UE Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych. ZRSM RP zostało powierzone zadanie promowania tych zasad w UE;
  • współpraca z ICA - działania na rzecz promowania uchwały Sejmu RP w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach. Pierwsza polska ustawa spółdzielcza była bardzo nowoczesna i stanowiła podstawę do wypracowania przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, respektowanych na całym świecie, zasad spółdzielczych: a) dobrowolnego i otwartego członkostwa, b) demokratycznej członkowskiej kontroli, c) ekonomicznego uczestnictwa (współodpowiedzialności) członków, d) autonomii i niezależności, e) oświaty, szkolenia i informacji, f) współpracy między spółdzielniami, g) troski o lokalną spółdzielczość,
  • współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym celem zapewnienia zrzeszonym w nim spółdzielniom mieszkaniowym pomocy w uzyskaniu preferencyjnych kredytów na realizację budownictwa lokatorskiego,
  • monitorowanie prac legislacyjnych w organach Unii Europejskiej, które mogły oddziaływać na spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w ZRSM RP poprzez zarejestrowanie ZRSM RP w rejestrze przejrzystości prowadzonego przez Komisję Europejską oraz potwierdzał aktualność danych z tym związanych, a dotyczących ZRSM RP dla potrzeb Komisji Europejskiej.