SZKOLENIA ZREALIZOWANE 

Wpływ uchylenia art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. 

TERMIN SZKOLENIA: 29 czerwca 2022 r., godz. 8:00 – 12:00, tryb online

Opis szkolenia:

W dniu 9 czerwca 2022 r. na posiedzenia Sejmu uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Tekst ustawy został przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. W art. 25 tej ustawy przewidziano, iż w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) uchyla się art. 90 i art. 90a. Niezależnie od powyższego w świetle art. 42 ustawy przewiduje się, iż kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu. Ustawa zakłada również, iż art. 25 i art. 42 wejdą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie natomiast z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu, a w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. 

Podczas szkolenia zostanie również zaprezentowana publikacja ZRSM RP przygotowana pod redakcją Jerzego Jankowskiego „Funkcjonowanie Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej wraz z opracowaniem zagadnień dotyczących działalności organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19”.

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni Mieszkaniowej w dobie COVID-19.

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szkolenie poprowadzi dr Piotr Pałka, radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych DERC PAŁKA

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@zrsmrp.com.pl (karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej).

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

350 zł /os. +23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w ZRSMRP

400 zł /os. +23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w ZRSMRP

prosimy wnosić do dnia 28.06.2022 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Pekao SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie 29.06.2022 - wpływ uchylenia art.90 i 90a)


Sprawy członkowsko-mieszkaniowe: rejestr członków, dokumentacja członków i odrębnych właścicieli, kategorie lokali i nabywanie praw, rozwiązania prawne w orzecznictwie

23 lutego 2022 r. w godz. 9.00-13.00, w trybie online

Cel szkolenia:

Wskazanie problematyki członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, przekazanie najnowszej wiedzy po zmianie przepisów wraz z najnowszym orzecznictwem Sądów Powszechnych i Administracyjnych.

Metody szkoleniowe:

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowej.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej- po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20.07.2017 r.

-kiedy i z jaką chwilą powstaje członkostwo w spółdzielni- członkostwo na wniosek, członkostwo z mocy prawa

-członkostwo małżonków, ustanie członkostwa po rozwiązaniu małżeństwa

-kto może być członkiem spółdzielni –czy najemca ma do tego prawo

-współwłasność lokalu-komu przysługuje członkostwo

- tryb i zasady postępowania gdy powstał spór w sprawie o członkostwo

- wyznaczenie pełnomocnika

- utrata członkostwa, ustanie członkostwa w wypadkach określonych w art. 241 ust 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

- utrata członkostwa założycieli spółdzielni

- roszczenie o ponowne ustanowienie członkostwa zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej

- dostosowanie postanowień wewnętrznych do zmieniających przepisów prawa

2. Rejestr członków-sposób prowadzenia, regulamin, prowadzenie dokumentacji a RODO

- czy dopuszczalna jest forma elektroniczna

- wpisowe i udział członkowski zastosowanie w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa Spółdzielczego

3. Nabywanie praw do lokali i ich wygaśnięcie

- ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:

• umowa, utrata prawa , podstawy do nabycia własności lokalu

• roszczenia rodziny członków , rozliczenia wkładu

• wniosek o ponowne nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

• sprawy małżeńskie, śmierć jednego z małżonków, rozwód, zrzeczenie się prawa do lokalu mieszkalnego

- problematyka poruszanych tematów w świetle aktualnego orzecznictwa

4. Ustanowienie własnościowego prawa do lokalu

- nabycie i utrata prawa

- nabycie członkostwa przez małżonków lub wiele osób

- wykreślenie i wykluczenie członka uprawnionego do lokalu po noweli ustawy z 20.07.2021r. (zmiany w przepisach wewnętrznych-regulaminy statut dostosowanie regulacji)

5. Odrębna własność

- warunki ustanowienia odrębnej własności lokalu –umowa o budowę

- warunki powstawania i zbywania ekspektatywy własności

6. Utrata członkostwa w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 3/19

7. Roszczenia członków o wypłatę wpisowego i udziałów-interpretacje i orzecznictwo

- podstawa nabycia prawa do wypłaty

- przedawnienie roszczenia

8. Prawa i obowiązki ciążące na członku spółdzielni

Prowadzący:

Łukasz Ziarko, mgr prawa, pracownik ZRSM RP ds. prawnych.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

300,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w ZRSM RP

350,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w ZRSM RP

prosimy wnosić do dnia 21.02.2022 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA,

nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie sprawy członkowsko-mieszkaniowe-23.02.2022)

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić na adres szkolenia@zrsmrp.com.pl , w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21.02.2022 r. do godziny 14.00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale wymagane jest poinformowanie o tym fakcie ZRSMRP na adres szkolenia@zrsmrp.com.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@zrsmrp.com.pl (karta zgłoszeniowa w załączeniu)


Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień lustracyjnych do udziału w szkoleniu obejmującym 90 godzin wykładowych, którego organizacja planowana jest w październiku 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą nr 21/2018 z dnia 19.12.2018 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

  1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;

Uprawnienia lustracyjne mogą także uzyskać osoby niespełniające wymogu stażu w spółdzielczości, legitymujący się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tych kandydatów obejmuje 150 godzin wykładowych.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line. Egzamin, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania uprawnień lustracyjnych przez Krajową Radę Spółdzielczą odbędzie się w formie stacjonarnej z uwzględnieniem wymogów sanitarnych. Przewidywany koszt szkolenia 90 godz. – 2.400 zł + 23% VAT, 150 godz. – 4.400+ 23% VAT.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres Związku: 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem zrsmrp@zrsmrp.com.pl lub faxem na nr 22/596-43-37, w terminie do 30 września 2021r.