Pomoc ZRSM RP dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

  • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
  • programowania merytorycznych szkoleń dla pracowników i działaczy spółdzielni  mieszkaniowych,
  • udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii  ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

Członkowie ZRSM RP mają możliwość skorzystania z doradztwa, lustracji oraz szkoleń po preferencyjnych cenach.

Nieodpłatnie otrzymują ukazujący się raz w miesiącu biuletyn „Informacje i Komunikaty”, w którym prezentowana jest bieżąca działalność Związku, wystąpienia interwencyjne skierowane do organów władzy i administracji państwowej, opinie i interpretacje.

Jak dołączyć do ZRSM RP?

Aby przystąpić do ZRSM RP, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej powinno podjąć stosowną uchwałę, zgodnie z Art. 38 § 1 pkt.11 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Zapraszamy do nawiązania współpracy

Załączniki