Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie informuje,

że organizuje na przełomie września i października 2019 roku kurs specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą  nr 11/2012 z dnia 20 marca 2012 r. (ze zm.) Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Od  dnia 1 kwietnia 2019 roku. na mocy  Uchwały ZO KRS nr 71/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku  o uzyskanie uprawnień lustracyjnych mogą ubiegać się osoby niespełniające kryterium stażu w spółdzielczości, o ile  posiadają wykształcenie wyższe i odbędą kurs specjalistyczny w rozszerzonym zakresie.

Zakres kursu obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Kurs dla osób spełniających kryterium stażu w spółdzielczości obejmuje 90 godzin wykładowych , a dla osób niespełniających tego kryterium –  150 godzin wykładowych.  Kurs zakończony jest egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej Karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrszmrp.com.pl  lub faxem  na  nr  22/596-43-37, w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE 2019

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy organom spółdzielni mieszkaniowych (radzie nadzorczej, zarządowi) w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje w terminie  9-12 kwietnia 2019r w Gdańsku-  Sobieszewie  kurs specjalistyczny na temat:

„Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I.

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 7. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Ustanawianie praw do lokali.
 9. Wygaszanie praw do lokali.
 10. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 11. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 12. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 13. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).

II.

 1. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Fundusz remontowy spółdzielni – ewidencja i rozliczanie.
 3. Udział i wpisowe wg nowych zasad.
 4. Rozliczenia finansowe z członkami i właścicielami niebędącymi członkami z tytułu ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
 5. Pożytki i inne przychody
 6. Terminy wnoszenia opłat, zmiana wysokości i kalkulacja opłat
 7. Pożytki i inne przychody
 8. Terminy wnoszenia opłat, zmiana wysokości i kalkulacja opłat

III.

Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne.

 

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych.

Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski                                                                                             

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

– Kancelaria  Prawna DERC PAŁKA

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni.  Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Gdańsku – Sobieszewie ul. Lazurowa 8, w Hotelu ORLE k/Podkówka w dniach 9-12 kwietnia 2019 r

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27      lub    e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 25 marca 2019 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 9-12.04.2019 r

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Hotelu ORLE   w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 9 kwietnia br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Hotelu „ORLE” rozpocznie się obiadem w dniu 9 kwietnia br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 12 kwietnia br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 10,11 i 12 kwietnia br wykładowcy będą do Państwa  dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013r), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia  4 kwietnia br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING.

(Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie po dniu  15 marca br nie będzie podstawą do zwrotu całej wpłaconej opłaty.

Zamówienie – szkolenie Gdańsk 2019

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

uwzględniając potrzebę stosowania przez spółdzielnie mieszkaniowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO, organizuje

w dniu 25.02 2019 r. w Warszawie w siedzibie KRS, Budynek „Pod Orłami” ul. Jasna 1 IV piętro II warsztaty nt. „Stosowania RODO w spółdzielniach mieszkaniowych w związku z archiwizowaniem danych przez spółdzielni mieszkaniowe – aspekty praktyczne”

Szkolenie jest adresowane do osób pełniących obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub przedstawicieli zarządów spółdzielni oraz inne osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych.

Związek prosi o kierowanie na adres email:  zrsmrp@zrsmrp.com.pl nie później niż na 7 dni przed terminem warsztatów pytań oraz wątpliwości związanych ze stosowaniem RODO i archiwizowaniem danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych. W trakcie warsztatów uczestnikom zostaną przedstawione odpowiedzi na zadane pytania.

Prowadzący w trakcie warsztatów przedstawi również uczestnikom aspekty praktyczne stosowania RODO w spółdzielniach mieszkaniowych przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Warsztaty poprowadzi radca prawny Ewa Derc, wspólnik Kancelarii Ewa Derc, Piotr Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c., między innymi autorka publikacji dot. przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, w tym ,,Przewodnika po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych’’.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 15.02.2019r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie „Stosowanie RODO-archiwizacja”) Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Zamówienie – formularz do pobrania

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie informuje,

że organizuje w II kwartale 2019 roku kurs specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą  nr 11/2012 z dnia 20 marca 2012 r. (ze zm.) Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Od  dnia 1 kwietnia 2019 roku. na mocy  Uchwały ZO KRS nr 71/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku  o uzyskanie uprawnień lustracyjnych mogą ubiegać się osoby niespełniające kryterium stażu w spółdzielczości, o ile  posiadają wykształcenie wyższe i odbędą kurs specjalistyczny w rozszerzonym zakresie.

Zakres kursu obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Kurs dla osób spełniających kryterium stażu w spółdzielczości obejmuje 90 godzin wykładowych , a dla osób niespełniających tego kryterium –  150 godzin wykładowych.  Kurs zakończony jest egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej Karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrszmrp.com.pl  lub faxem  na  nr  22/596-43-37,   w terminie do 28 lutego 2019 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE 2019