ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie 19 kwietnia- 22 kwietnia 2017 r. w Juracie kurs specjalistyczny na temat: „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

 Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Ustanawianie praw do lokali.
 7. Wygaszanie praw do lokali.
 8. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 9. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 10. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 11. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).
 12. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej. Fundusz remontowy spółdzielni. Rozliczenia finansowe spółdzielni mieszkaniowej z członkami spółdzielni i osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Terminy wnoszenia opłat, zmiana ich wysokości, podwyższanie opłat, ewidencje związane z opłatami świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 1. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 2. Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne z przebiegu prac Sejmowej Komisji
 4. Ustaw spółdzielczych.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych.

Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH  I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Juracie w dniach 19 kwietnia – 22 kwietnia 2017 r w Hotelu JURATA (d. O.W. MUZA) w Juracie ul. Świętopełka 11

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27 lub e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Szkolenie zostało zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00486/2015).

 

ZGŁOSZENIA należy dokonać  do dnia 17 marca 2017,  natomiast pełnej OPŁATY za kurs należy dokonać do dnia 3.04.2017r na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 19-22.04. 2017 r

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Hotelu JURATA (D.O.W. MUZA) w pokojach dwuosobowych, (lub trzyosobowych)

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 19 kwietnia br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Hotelu JURATA rozpocznie się obiadem w dniu 19 kwietnia br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 23 kwietnia br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 20,21 i 22 kwietnia br wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013 r.), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 30 marca br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING. NIE DOTYCZY Osób posiadających już Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości. Uczestnicy kursu, którzy nie uzyskają Certyfikatu Kompetencji Zarządcy Nieruchomości otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

Dodatkowo w cenie  pobytu hotel oferuje nieodpłatne korzystanie z atrakcji – podanych w Informacji o Hotelu

POBIERZ ZAMÓWIENIE

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z  obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego organizuje : w  dniu  23.03.2017 r.  w  Warszawie,  ul.  Żurawia  47

szkolenie nt. „Problematyka organizacyjno-samorządowa, z uwzględnieniem roli Rady Nadzorczej i Zarządu w procesie lustracji”

Na szkolenie  zapraszamy członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni oraz pracowników prowadzących sprawy organizacyjno-samorządowe oraz inne osoby zainteresowane.

Ramowy program przedstawia się następująco :

1.Struktura organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.

2. Kompetencje organów samorządowych spółdzielni.

3. Walne zgromadzenie (zwołanie, zawiadomienie, porządek obrad, głosowanie na zebraniu, skuteczność uchwał.

4. Rada Nadzorcza (zadania, wybór i skład, kadencja członków, funkcje, posiedzenia i organizacja pracy, prezydium i komisje, udostępnienie dokumentów, odpowiedzialność członków).

5. Informacja dla członków.

6. Podstawy prawne przeprowadzania lustracji.

7. Istota, cel i zakres lustracji w świetle aktualnych rozwiązań prawnych.

8. Lustracja w trybie art.93a ust. Pr. Spółdz.

9. Prawa i obowiązki podmiotu lustrowanego oraz lustratora i jego odpowiedzialność w świetle obowiązujących przepisów.

10. Rola i udział organów samorządowych w procesie lustracji.

11. Badanie lustracyjne zagadnień dodatkowych wniesionych przez organy samorządowe i członków SM.

12. Urzędowy charakter protokołu lustracji.

13. Rola i zadania oceny polustracyjnej.

14. Możliwość wnoszenia sprzeciwu przez organy samorządowe SM wobec protokołu i oceny polustracyjnej.

15. Tryb postępowania lustracji w przypadku ujawnienia czynów noszących znamiona przestępstwa.

Zajęcia na szkoleniu prowadzą: p. Hanna Czuba oraz p. Wojciech Smołkowski – pracownicy Biura Związku

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, faksem: 22-596-43-27 lub na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

380,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

(tytuł wpłaty: szkolenie 23.03.2017r.) należy przekazać do dnia 15.03.2017 r. Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

POBIERZ ZAMÓWIENIE