ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się  z obowiązków nałożonych ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, organizuje szkolenie w dniu 6.02.2018 r. w Warszawie, ul. Jasna 1, IV piętro, na temat współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi.

Od kilku lat operatorzy telekomunikacyjni zwiększają swoje inwestycje w sieci telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych. Niestety warunki współpracy jakie operatorzy proponują spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym są niekorzystne. Co gorsza, operatorzy nie chcą korzystać z już istniejących w budynkach sieci telekomunikacyjnych i ciągle żądają zgody na budowę kolejny instalacji. W efekcie tego na ścianach naszych klatek schodowych pojawia się coraz więcej różnych rur, listew czy kabli ułożonych obok siebie jak w jakiejś fabryce. Obniża to zarówno estetykę naszych budynków jak i też ich bezpieczeństwo oraz utrudnia remonty. Spółdzielnie, które próbują się bronić są skarżone do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który narzuca warunki dostępu do budynków gorsze niż żądali operatorzy. Wychodząc naprzeciw tym problemom, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R. P. przygotował specjalistyczne szkolenie dla spółdzielni, podczas którego będą omawiane im. in. następujące tematy:

– jak zawrzeć dobrą umowę z operatorami telekomunikacyjnymi,

– jak pozbyć się wiszących kabli na klatkach schodowych,

– jak i kiedy skutecznie odmówić dostępu do swoich budynków,

– jak uniknąć dublujących się sieci telekomunikacyjnych na klatkach schodowych naszych budynków oraz

– jak bronić się przed interwencją Prezesa UKE.

Szkolenie poprowadzi Tomasz BUKOWSKI – Doradztwo Regulacyjne Sektora telekomunikacyjnego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

350,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

380,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 26.01.2018 2018r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie: Współpraca s.m. z operatorami telekomunikacyjnymi.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP  informuje, że  w I kw. 2018 roku organizuje  w Warszawie

szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych  oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i jest zakończone egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą nr 11/2012 Zgromadzenia ogólnego KRS z dnia 20 marca 2012 r.  uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

  1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym (dot. to stażu zawodowego lub działalności w organach spółdzielni)
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
  4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
  5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1596, art. 3 ust.1),  wyłącza z  przeprowadzania lustracji spółdzielni mieszkaniowych lustratorów związanych zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową. Wyłączenie to nie dotyczy członków organów samorządowych spółdzielni (poza zarządem).

Obowiązujące od dnia 9 września 2017 roku  przepisy nie ograniczają natomiast możliwości uzyskania uprawnień lustratora przez osoby związane zawodowo ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dla umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu szerszemu gronu osób, którym znane są zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród działaczy oraz członków Spółdzielni.

Przewidywana opłata za udział w szkoleniu wynosi ok. 2.500 zł plus VAT. Obejmuje ona koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia i przeprowadzeniem egzaminu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA, którą można przesłać e-mailem na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub fax-em na nr 22/596-43-37 w terminie do 30 września 2017 r. O terminie szkolenia Związek poinformuje odrębnym pismem.

POBIERZ ZGŁOSZENIE