ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

uwzględniając potrzebę stosowania przez spółdzielnie mieszkaniowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r                            o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, organizuje w dniu 16.09 2019 r. w Warszawie w siedzibie KRS, Budynek „Pod Orłami” ul. Jasna 1 IV piętro szkolenie pt. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – problemy prawne spółdzielni mieszkaniowych w świetle kolejnych nowelizacji.

Szkolenie jest adresowane do pracowników oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Prowadzący: r.pr. Ewa Derc oraz r.pr. Piotr Pałka, wspólnicy Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie

Związek prosi o kierowanie na adres email:  zrsmrp@zrsmrp.com.pl nie później niż na 7 dni przed terminem warsztatów pytań oraz wątpliwości związanych z tą ustawą.

W trakcie warsztatów uczestnikom zostaną przedstawione odpowiedzi na zadane pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 31.08.2019r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie „Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów”. Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Szkolenie- pobierz plik

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym i Zarządom Spółdzielni  w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie

24-27 września 2019 r. w Zakopanem kurs specjalistyczny na temat: „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 7. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Ustanawianie praw do lokali.
 9. Wygaszanie praw do lokali.
 10. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 11. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 12. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 13. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej:  prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).

II

 1. Zakres przedmiotowy pojęcia „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” GZM.
 2. Nadwyżka lub niedobór uzyskany na GZM oraz nadwyżka bilansowa.
 3. Fundusz remontowy – ewidencja i rozliczenie.
 4. Pożytki i inne przychody.
 5. Opłaty z tytułu użytkowania lokali – terminy wnoszenia, zmiana, wysokość, kalkulacja opłat, windykacja.
 6. Udział i wpisowe po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września 2017 r.

III

 1. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych.

Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Specjaliści Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni.  Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH  I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Zakopanem w dniach 24-27 września 2019 r w Zespole Pensjonatów „ANTAŁÓWKA”, ul. Wierchowa 2 .

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1)

wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1)

wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27 lub e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 6 września 2019 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 24-27.09 2019 r

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA” w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 24 września br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Pensjonacie „Antałówka” rozpocznie się obiadem w dniu 24 września br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 27 września br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 24,25 i 26 września br wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013r), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 8 września br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING. (Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają). Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż możliwy jest przyjazd osób towarzyszących, o przyjeździe których należy poinformować biuro Związku. Koszty pobytu osób towarzyszących (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa uczestnik kursu bezpośrednio w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA” Dodatkowo w cenie  pobytu hotel oferuje nieodpłatne korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU (baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, dzika rzeka, basen zewnętrzny – termalny).

UWAGA Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie po dniu 10 września br nie będzie podstawą do zwrotu całej wpłaconej opłaty.

Zgłoszenie – Szkolenie Zakopane 2019

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie informuje,

że organizuje kurs specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie dwóch Zjazdów:

I Zjazd    – 21 – 25 października 2019 r.

II Zjazd   – 04 – 09 listopada 2019 r.

Zgodnie z uchwałą  nr 11/2012 z dnia 20 marca 2012 r. (ze zm.) Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa
  i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Od  dnia 1 kwietnia 2019 roku. na mocy  Uchwały ZO KRS nr 71/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku  o uzyskanie uprawnień lustracyjnych mogą ubiegać się osoby niespełniające kryterium stażu w spółdzielczości, o ile  posiadają wykształcenie wyższe i odbędą kurs specjalistyczny
w rozszerzonym zakresie.

Zakres kursu obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Kurs dla osób spełniających kryterium stażu w spółdzielczości obejmuje 90 godzin wykładowych , a dla osób niespełniających
tego kryterium – 150 godzin wykładowych. Kurs zakończony jest egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej Karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl
lub faxem  na  nr  22/596-43-37, w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie
także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE 2019