ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

uwzględniając potrzebę stosowania przez spółdzielnie mieszkaniowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, organizuje w dniu 14.01 2019 r. w Warszawie w siedzibie KRS, Budynek „Pod Orłami” ul. Jasna 1 IV piętro seminarium nt. „Ustawa z dnia 20.07.2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowa w prawo własności tych gruntów” – aspekty praktyczne”

Seminarium jest adresowane do pracowników oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką ustawy z dnia 20.07.2018 r o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowa w prawo własności tych gruntów”

Związek prosi o kierowanie na adres email:  zrsmrp@zrsmrp.com.pl nie później niż na 7 dni przed terminem seminarium pytań oraz wątpliwości związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 20.07.2018 r o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowa w prawo własności tych gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych. W trakcie seminarium uczestnikom zostaną przedstawione odpowiedzi na zadane pytania.

Omówione zostaną między innymi:

 1. Cel ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowa w prawo własności tych gruntów.
 1. Sytuacja prawna i faktyczna spółdzielni mieszkaniowych od 1 stycznia 2019 roku.
 2. Stosowanie nowej ustawy do zdarzeń prawnych przed 1 stycznia 2019 roku.
 3. Zasady wnoszenia opłat oraz udzielania bonifikat.
 4. Ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków a relacje z członkami.
 5. zagrożenia dla spółdzielni mieszkaniowych związane ze stosowaniem ustawy.

Seminarium poprowadzi radca prawny Ewa Derc, wspólnik Kancelarii Ewa Derc, Piotr Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c., między innymi autorka publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym artykułu opublikowanego na kanwie nowej ustawy pt. „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności” w czasopiśmie Administrator i Menedżer  Nieruchomości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za seminarium. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 20.12.2018r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: seminarium „własność gruntów”) Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Karta zgłoszenia

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków księgowych nałożonych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz przepisów podatkowych, organizuje w dniu 3.12.2018 r. w Warszawie, ul. Jasna 1,IV piętro szkolenie dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedstawione zostaną również zmiany ustawy o rachunkowości, a także informacje w zakresie przygotowywanych regulacji w Krajowym Standardzie Rachunkowości, zastosowane w sprawozdaniu finansowym wg ustawy z dnia 20.07.2017 r. Na szkoleniu będą podane praktyczne przykłady i przydatne zagadnienia dotyczące najnowszych regulacji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółdzielni.

Ramowy program przedstawia się następująco:

 1. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017 w spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Zmiany ustawy o rachunkowości w 2017 r.
 3. Bilans – omówienie poszczególnych pozycji: *aktywa trwałe, *aktywa obrotowe,*fundusze własne,* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,*rachunek zysków i strat, *informacja dodatkowa i objaśnienia.
 4. Prezentacja funduszy własnych w sprawozdaniu finansowym.
 5. Prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji należności z tytułu rozrachunków dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 6. Sposób przeprowadzenia ewidencji i rozliczenie kosztów i przychodów w zakresie rozliczenia mediów i pozostałych kosztów dot. nieruchomości.
 7. Funkcjonowanie funduszu remontowego w s.m., ewidencja, rozliczenie, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 8. Ujęcie w księgach rachunkowych wyniku finansowego i jego podział.
 9. Ewidencja działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej i zasady jej finansowania.

Szkolenie poprowadzi biegły rewident p. ZOFIA ROGÓŻ, specjalizująca się w problematyce spółdzielczej, autorka Zakładowego Planu Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 18 listopada 2018 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych 2018 r.)

Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Karta zgłoszenia