ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków  organizuje  w dniu 01.06.2021r. w trybie on-line szkolenie dla pracowników oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowych na temat: „Wyzwania i zagrożenia dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali – omówienie projektowanych rozwiązań systemowych oraz analiza wpływu zmian na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych”.

Ramowy program przedstawia się następująco:

 1. Wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 2. Uregulowanie sytuacji członkostwa osób, które utraciły członkostwo na mocy art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
 3. Zmiany w funkcjonowaniu Walnego Zgromadzenia – przywrócenie Zebrania Przedstawicieli w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 4. Wybór Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
 5. Kadencyjność Zarządu – początek kadencji wg. projektowanych zmian.
 6. Wyłączenie stosowania przepisu art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.
 7. Wprowadzenie głosowania poza obradami Walnego Zgromadzenia.
 8. Wprowadzenie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych katalogu czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu.
 9. Nowelizacja ustawy – Prawo spółdzielcze – nowe zasady przeprowadzania lustracji w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 10. Nowelizacja ustawy o własności lokali – nowe zasady funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych.
 11. Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia.
 12. Podsumowanie.

Szkolenie poprowadzi dr PIOTR PAŁKA, radca prawny, wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych.

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.plDokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

Należne wpłaty w kwocie:

300,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

320,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 24 maja 2021r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie rządowy projekt zmian ustaw – 2021r.)

 W dniu 26 maja prześlemy na wskazane adresy e-mailowe instrukcje dotyczące logowania na szkolenie.

Zgłosznie – szkolenie 01.06.2021

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym (zarządowi oraz pracownikom) w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych organizuje  

szkolenie w dniu 26.05.2021r. w trybie on-line dla członków służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych na temat: „Techniczne aspekty zarządzania budynkami mieszkalnymi”

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

 1. Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a obowiązki zarządców nieruchomości.
 2. Nowelizacja art.45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – zmiana zasad rozliczania energii cieplnej w budynkach wielolokalowych – ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej i innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 20 kwietnia 2021 roku.
 3. Zagadnienia związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
 4. Obowiązki zarządców nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Szkolenie poprowadzi p. EWA JANIK  pracownik ZRSM RP w Warszawie.

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane na wskazane przez uczestników adresy e-mailowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

300,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

320,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 14 maja 2021r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie „Techniczne aspekty ..)

W dniu 20 maja br.  prześlemy na wskazane adresy e:mailowe instrukcje dotyczące logowania na szkolenie.

Zgłosznie – Szkolenie 26.05.21

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

zaprasza do udziału  w szkoleniu specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych. Zgodnie z uchwałą  nr 21/2018 z dnia 19.12.2018 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie  była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i odbędzie się w formie on-line.  Egzamin, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych odbędzie się w formie stacjonarnej, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub faxem  na  nr  22/596-43-37,   w terminie do 31 marca  2021 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE