Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie 18-21 kwietnia 2018 r. w Gdańsku Sobieszewie kurs specjalistyczny na temat:

„Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I.

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 7. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Ustanawianie praw do lokali.
 9. Wygaszanie praw do lokali.
 10. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 11. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 12. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 13. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).

II.

 1. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Fundusz remontowy spółdzielni – ewidencja i rozliczanie.
 3. Udział i wpisowe wg nowych zasad.
 4. Rozliczenia finansowe z członkami i właścicielami niebędącymi członkami z tytułu ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
 5. Pożytki i inne przychody
 6. Terminy wnoszenia opłat, zmiana wysokości i kalkulacja opłat

III.

 1. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne z przebiegu prac Sejmowej Komisji ustaw spółdzielczych.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych. Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Gdańsku Sobieszewie ul. Lazurowa 8, w Hotelu ORLE k/Podkówka w dniach 18-21 kwietnia 2018 r.

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27 lub e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 31 marca 2018 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 18-21.04.2018 r.

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Hotelu ORLE   w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć

w dniu 18 kwietnia br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Hotelu „ORLE” rozpocznie się obiadem w dniu 18 kwietnia br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 21 kwietnia br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 18,19 i 20 kwietnia br wykładowcy będą do Państwa  dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013 r.), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 4 kwietnia br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING. (Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają). Uczestnicy kursu, którzy nie uzyskają Certyfikatu Kompetencji Zarządcy Nieruchomości otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie po dniu 4 kwietnia br. nie będzie podstawą do zwrotu całej wpłaconej opłaty.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę informowania spółdzielni mieszkaniowych o zmianach  jakie  nastąpiły w obowiązującym prawie  w zakresie ochrony danych osobowych organizuje : w  dniu  14.03.2018 r.  w  Warszawie,  ul.  Żurawia  47 

szkolenie nt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – zmiana przepisów”

 Na szkolenie  zapraszamy osoby pełniące obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), kandydatów na to stanowisko lub przedstawicieli zarządów spółdzielni oraz inne osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych. Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zmian w przepisach w zakresie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać od 25 maja 2018 r. w związku z wejściem  do bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Omówione zostaną m. in.

 1. Przyczyny wprowadzenia RODO;
 2. Zmiany w polskich przepisach o ochronie danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO;
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane;
 5. Obowiązki administratora;
 6. Inspektor ochrony danych;
 7. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00486/2015)

Zajęcia na szkoleniu prowadzi p. Anna Szafranko – PIN COSULTING, spółka specjalizująca się m. in. w problematyce ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, faksem: 22-596-43-27 lub na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie: 400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku, 420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku, na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie 14.03.2018 r.) należy przekazać do dnia 5.03.2018 r.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP  informuje, że  w I kw. 2018 roku organizuje  w Warszawie

szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych  oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i jest zakończone egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą nr 11/2012 Zgromadzenia ogólnego KRS z dnia 20 marca 2012 r.  uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym (dot. to stażu zawodowego lub działalności w organach spółdzielni)
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1596, art. 3 ust.1),  wyłącza z  przeprowadzania lustracji spółdzielni mieszkaniowych lustratorów związanych zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową. Wyłączenie to nie dotyczy członków organów samorządowych spółdzielni (poza zarządem).

Obowiązujące od dnia 9 września 2017 roku  przepisy nie ograniczają natomiast możliwości uzyskania uprawnień lustratora przez osoby związane zawodowo ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dla umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu szerszemu gronu osób, którym znane są zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród działaczy oraz członków Spółdzielni.

Przewidywana opłata za udział w szkoleniu wynosi ok. 2.500 zł plus VAT. Obejmuje ona koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia i przeprowadzeniem egzaminu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA, którą można przesłać e-mailem na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub fax-em na nr 22/596-43-37 w terminie do 30 września 2017 r. O terminie szkolenia Związek poinformuje odrębnym pismem.

POBIERZ ZGŁOSZENIE