ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków księgowych nałożonych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz przepisów podatkowych, organizuje w dniu 3.12.2019r. w Warszawie, ul. Jasna 1,IV piętro szkolenie dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedstawione zostaną również zmiany ustawy o rachunkowości. Na szkoleniu będą poruszone praktyczne przykłady i przydatne zagadnienia dotyczące najnowszej regulacji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółdzielni.

Ramowy program przedstawia się następująco:

 1. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019 w spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Zmiany ustawy o rachunkowości w 2019 r.
 3. Bilans – omówienie poszczególnych pozycji: *aktywa trwałe, *aktywa obrotowe,*fundusze własne,* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,*rachunek zysków i strat, * sprawozdanie z przepływów finansowych *informacja dodatkowa i objaśnienia.
 4. Prezentacja funduszy własnych w sprawozdaniu finansowym.
 5. Prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji należności z tytułu rozrachunków dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 6. Sposób przeprowadzenia ewidencji i rozliczenie kosztów i przychodów w zakresie rozliczenia mediów i pozostałych kosztów dot. nieruchomości.
 7. Funkcjonowanie funduszu remontowego w s.m., ewidencja, rozliczenie, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 8. Ujęcie w księgach rachunkowych wyniku finansowego i jego podział.
 9. Ewidencja działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej i zasady jej finansowania.

Szkolenie poprowadzi biegły rewident p. ZOFIA ROGÓŻ, specjalizująca się w problematyce spółdzielczej, autorka Zakładowego Planu Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 18 listopada 2018r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych 2019r.) Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Karta zgłoszenia

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uprzejmie informuje,

iż w dniach 18 – 19 listopada 2019 roku organizuje obligatoryjne, coroczne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów, czynnie wykonujących ten zawód. Kurs obejmuje 15 godzin szkoleniowych i odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jasna 1.

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji wynika z postanowień uchwały nr 11/2012 z dnia 20.03.2012 roku Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. Jego wypełnienie jest bezwzględnym warunkiem dla zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.

Przewidywany koszt udziału w szkoleniu wynosi 600,00 zł plus VAT tj. 738 zł brutto, bez noclegów. Kwota ta obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia.

Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy przesyłać na adres : Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa; faxem: 22-596-43-37 lub e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl – w terminie do dnia 31 października 2019 roku
O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed szkoleniem Związek przekaże zainteresowanym osobom szczegółowy program zajęć. Opłatę prosimy wnieść do dnia 8 listopada 2019 roku na rachunek Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w: PEKAO S.A,  Nr rachunku  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe dla lustratorów).

Karta zgłoszenia 2019

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie informuje,

że organizuje kurs specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie dwóch Zjazdów:

I Zjazd    – 21 – 25 października 2019 r.

II Zjazd   – 04 – 09 listopada 2019 r.

Zgodnie z uchwałą  nr 11/2012 z dnia 20 marca 2012 r. (ze zm.) Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa
  i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Od  dnia 1 kwietnia 2019 roku. na mocy  Uchwały ZO KRS nr 71/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku  o uzyskanie uprawnień lustracyjnych mogą ubiegać się osoby niespełniające kryterium stażu w spółdzielczości, o ile  posiadają wykształcenie wyższe i odbędą kurs specjalistyczny
w rozszerzonym zakresie.

Zakres kursu obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Kurs dla osób spełniających kryterium stażu w spółdzielczości obejmuje 90 godzin wykładowych , a dla osób niespełniających
tego kryterium – 150 godzin wykładowych. Kurs zakończony jest egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej Karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl
lub faxem  na  nr  22/596-43-37, w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie
także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE 2019