ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków księgowych nałożonych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz przepisów podatkowych, organizuje w dniu 3.12.2018 r. w Warszawie, ul. Jasna 1,IV piętro szkolenie dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedstawione zostaną również zmiany ustawy o rachunkowości, a także informacje w zakresie przygotowywanych regulacji w Krajowym Standardzie Rachunkowości, zastosowane w sprawozdaniu finansowym wg ustawy z dnia 20.07.2017 r. Na szkoleniu będą podane praktyczne przykłady i przydatne zagadnienia dotyczące najnowszych regulacji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółdzielni.

Ramowy program przedstawia się następująco:

  1. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017 w spółdzielniach mieszkaniowych.
  2. Zmiany ustawy o rachunkowości w 2017 r.
  3. Bilans – omówienie poszczególnych pozycji: *aktywa trwałe, *aktywa obrotowe,*fundusze własne,* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,*rachunek zysków i strat, *informacja dodatkowa i objaśnienia.
  4. Prezentacja funduszy własnych w sprawozdaniu finansowym.
  5. Prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji należności z tytułu rozrachunków dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
  6. Sposób przeprowadzenia ewidencji i rozliczenie kosztów i przychodów w zakresie rozliczenia mediów i pozostałych kosztów dot. nieruchomości.
  7. Funkcjonowanie funduszu remontowego w s.m., ewidencja, rozliczenie, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
  8. Ujęcie w księgach rachunkowych wyniku finansowego i jego podział.
  9. Ewidencja działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej i zasady jej finansowania.

Szkolenie poprowadzi biegły rewident p. ZOFIA ROGÓŻ, specjalizująca się w problematyce spółdzielczej, autorka Zakładowego Planu Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 18 listopada 2018 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych 2018 r.)

Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Karta zgłoszenia

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniach 19-20 listopada 2018 r. organizuje obligatoryjne, coroczne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów, czynnie wykonujących ten zawód.

Kurs obejmuje 15 godzin szkoleniowych i odbędzie się w Warszawie ul. Jasna 1, sala konferencyjna – IV piętro.

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji wynika z postanowień uchwały nr 11/2012 z dnia 20.03.2012 roku Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. Jego wypełnienie jest bezwzględnym warunkiem dla zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.

Przewidywany koszt udziału w szkoleniu wynosi 600,00 zł plus VAT tj. 738 zł brutto, bez noclegów. Kwota ta obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia.

Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy przesyłać na adres : Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;  faxem: 22-596-43-37   lub e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl. – w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.  O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przed szkoleniem Związek przekaże zainteresowanym osobom szczegółowy program zajęć. Po wpisaniu na listę uczestników prosimy o wpłatę pełnej odpłatności za kurs na rachunek bankowy Związku: PEKAO S.A. nr 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe dla lustratorów.

Karta zgłoszenia