Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie 26-29 września 2018 r. w Zakopanem kurs specjalistyczny na temat: „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I.

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 7. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Ustanawianie praw do lokali.
 9. Wygaszanie praw do lokali.
 10. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 11. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 12. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 13. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).

II.

 1. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Fundusz remontowy spółdzielni – ewidencja i rozliczanie.
 3. Udział i wpisowe wg nowych zasad.
 4. Rozliczenia finansowe z członkami i właścicielami niebędącymi członkami z tytułu ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
 5. Pożytki i inne przychody.
 6. Terminy wnoszenia opłat, zmiana wysokości i kalkulacja opłat.

III.

 1. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne z przebiegu prac Sejmowej Komisji ds. ustaw spółdzielczych.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych.

Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni.  Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH  I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Zakopanem w dniach 26-29 września 2018 r w Zespole Pensjonatów „ANTAŁÓWKA”, ul. Wierchowa 2 .

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27 lub e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 15 września 2018 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 26-29.09 2018 r.

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA” w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 26 września br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Pensjonacie „Antałówka” rozpocznie się obiadem w dniu 26 września br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 29 września br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 26,27 i 28 września br wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013 r.), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 8 września br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING.

(Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają).

Uczestnicy kursu, którzy nie uzyskają Certyfikatu Kompetencji Zarządcy Nieruchomości otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż możliwy jest przyjazd osób towarzyszących, o przyjeździe których należy poinformować biuro Związku. Koszty pobytu osób towarzyszących (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa uczestnik kursu bezpośrednio w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA”

Dodatkowo w cenie  pobytu hotel oferuje nieodpłatne korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU (baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, dzika rzeka, basen zewnętrzny – termalny).

UWAGA Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie po dniu 14 września br nie będzie podstawą do zwrotu całej wpłaconej opłaty.

Zakopane 2018 – pobierz zgłoszenie

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP  informuje, że  w I kw. 2018 roku organizuje  w Warszawie

szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych  oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i jest zakończone egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą nr 11/2012 Zgromadzenia ogólnego KRS z dnia 20 marca 2012 r.  uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym (dot. to stażu zawodowego lub działalności w organach spółdzielni)
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1596, art. 3 ust.1),  wyłącza z  przeprowadzania lustracji spółdzielni mieszkaniowych lustratorów związanych zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową. Wyłączenie to nie dotyczy członków organów samorządowych spółdzielni (poza zarządem).

Obowiązujące od dnia 9 września 2017 roku  przepisy nie ograniczają natomiast możliwości uzyskania uprawnień lustratora przez osoby związane zawodowo ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dla umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu szerszemu gronu osób, którym znane są zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród działaczy oraz członków Spółdzielni.

Przewidywana opłata za udział w szkoleniu wynosi ok. 2.500 zł plus VAT. Obejmuje ona koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia i przeprowadzeniem egzaminu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA, którą można przesłać e-mailem na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub fax-em na nr 22/596-43-37 w terminie do 30 września 2017 r. O terminie szkolenia Związek poinformuje odrębnym pismem.

POBIERZ ZGŁOSZENIE