ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się  z obowiązków księgowych nałożonych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz przepisów podatkowych,  organizuje w dniu 5.12.2017 r. w Warszawie, ul. Jasna 1,IV piętro szkolenie dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowej z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Przedstawione zostaną również zmiany ustawy o rachunkowości, a także informacje w zakresie przygotowywanych regulacji w Krajowym Standardzie Rachunkowości, zastosowane w sprawozdaniu finansowym wg ustawy z dnia 20.07.2017r Na szkoleniu będą podane praktyczne przykłady i przydatne zagadnienia dotyczące najnowszych regulacji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółdzielni.

Ramowy program przedstawia się następująco:

 1. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017 w spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Zmiany ustawy o rachunkowości w 2017 r.
 3. Bilans – omówienie poszczególnych pozycji: *aktywa trwałe, *aktywa obrotowe,*fundusze własne,* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,*rachunek zysków i strat, *informacja dodatkowa i objaśnienia.
 4. Prezentacja funduszy własnych w sprawozdaniu finansowym.
 5. Prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji należności z tytułu rozrachunków dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 6. Sposób przeprowadzenia ewidencji i rozliczenie kosztów i przychodów w zakresie rozliczenia mediów i pozostałych kosztów dot. nieruchomości.
 7. Funkcjonowanie funduszu remontowego w s.m., ewidencja, rozliczenie, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 8. Ujęcie w księgach rachunkowych wyniku finansowego i jego podział.
 9. Ewidencja działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej i zasady jej finansowania.

Szkolenie poprowadzi biegły rewident p. ZOFIA ROGÓŻ, specjalizująca się w problematyce spółdzielczej, autorka Zakładowego Planu Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

350,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

380,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 18 listopada 2017r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych 2017 r.)

Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP  informuje, że  w I kw. 2018 roku organizuje  w Warszawie

szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych  oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i jest zakończone egzaminem, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych.

Zgodnie z uchwałą nr 11/2012 Zgromadzenia ogólnego KRS z dnia 20 marca 2012 r.  uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym (dot. to stażu zawodowego lub działalności w organach spółdzielni)
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
 4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1596, art. 3 ust.1),  wyłącza z  przeprowadzania lustracji spółdzielni mieszkaniowych lustratorów związanych zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową. Wyłączenie to nie dotyczy członków organów samorządowych spółdzielni (poza zarządem).

Obowiązujące od dnia 9 września 2017 roku  przepisy nie ograniczają natomiast możliwości uzyskania uprawnień lustratora przez osoby związane zawodowo ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dla umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu szerszemu gronu osób, którym znane są zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród działaczy oraz członków Spółdzielni.

Przewidywana opłata za udział w szkoleniu wynosi ok. 2.500 zł plus VAT. Obejmuje ona koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia i przeprowadzeniem egzaminu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA, którą można przesłać e-mailem na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub fax-em na nr 22/596-43-37 w terminie do 30 września 2017 r. O terminie szkolenia Związek poinformuje odrębnym pismem.

POBIERZ ZGŁOSZENIE

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

uprzejmie informuje, iż w dniach 20-21 listopada 2017 r. organizuje obligatoryjne, coroczne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów, czynnie wykonujących ten zawód. Kurs obejmuje 15 godzin szkoleniowych i odbędzie się w Spółdzielczym Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Żurawia” – Warszawa, ul. Żurawia 47.

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji wynika z postanowień uchwały nr 11/2012 z dnia 20.03.2012 roku Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. Jego wypełnienie jest bezwzględnym warunkiem dla zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.

Przewidywany koszt udziału w szkoleniu wynosi 600,00 zł plus VAT tj. 738 zł brutto, bez noclegów. Kwota ta obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia. Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy przesyłać na adres : Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;   faxem: 22-596-43-37   lub e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl. – w terminie do dnia 10 listopada 2017 r.  O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed szkoleniem Związek przekaże zainteresowanym osobom szczegółowy program zajęć. Po wpisaniu na listę uczestników prosimy o wpłatę pełnej odpłatności za kurs na rachunek bankowy Związku: PEKAO S.A. nr 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe dla lustratorów.

Jednocześnie informujemy, iż w SCSK „Żurawia” istnieje także możliwość zakwaterowania. Osoby zainteresowane prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji bezpośrednio w SCSK „Żurawia”, tel. 22/630 05 00 lub e-mail: rezerwacje@zlsp.org.pl

POBIERZ ZAMÓWIENIE