ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP

uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym (zarządowi oraz pracownikom) w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych organizuje  

szkolenie w dniu 26.05.2021r. w trybie on-line dla członków służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych na temat: „Techniczne aspekty zarządzania budynkami mieszkalnymi”

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

  1. Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a obowiązki zarządców nieruchomości.
  2. Nowelizacja art.45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – zmiana zasad rozliczania energii cieplnej w budynkach wielolokalowych – ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej i innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 20 kwietnia 2021 roku.
  3. Zagadnienia związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
  4. Obowiązki zarządców nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Szkolenie poprowadzi p. EWA JANIK  pracownik ZRSM RP w Warszawie.

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane na wskazane przez uczestników adresy e-mailowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

300,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

320,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 14 maja 2021r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie „Techniczne aspekty ..)

W dniu 20 maja br.  prześlemy na wskazane adresy e:mailowe instrukcje dotyczące logowania na szkolenie.

Zgłosznie – Szkolenie 26.05.21

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

zaprasza do udziału  w szkoleniu specjalistyczny dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych. Zgodnie z uchwałą  nr 21/2018 z dnia 19.12.2018 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba, która:

  1. Posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. Nie  była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;
  4. Odbyła szkolenie specjalistyczne i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym;
  5. Swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora;

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie dziedziny działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawy prawne i zasady przeprowadzania lustracji spółdzielczej. Szkolenie obejmuje 90 godzin wykładowych i odbędzie się w formie on-line.  Egzamin, którego zaliczenie stanowi podstawę nadania przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustracyjnych odbędzie się w formie stacjonarnej, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonej karcie (dostępnej na stronie internetowej Związku www.zrsmrp.com.pl,), którą można przekazać na adres Związku 00-13 Warszawa, ul. Jasna 1, e-mailem  na  adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl  lub faxem  na  nr  22/596-43-37,   w terminie do 31 marca  2021 roku.

O terminie i koszcie szkolenia poinformujemy odrębnym pismem. Informacja zostanie także opublikowana na stronie internetowej Związku.

SZKOLENIE-ZGŁOSZENIE