ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniach 19-20 listopada 2018 r. organizuje obligatoryjne, coroczne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów, czynnie wykonujących ten zawód.

Kurs obejmuje 15 godzin szkoleniowych i odbędzie się w Warszawie ul. Jasna 1, sala konferencyjna – IV piętro.

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji wynika z postanowień uchwały nr 11/2012 z dnia 20.03.2012 roku Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. Jego wypełnienie jest bezwzględnym warunkiem dla zlecenia lustratorowi przeprowadzenia lustracji.

Przewidywany koszt udziału w szkoleniu wynosi 600,00 zł plus VAT tj. 738 zł brutto, bez noclegów. Kwota ta obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, jeden posiłek w każdym dniu szkolenia, serwis kawowy oraz koszty związane z organizacją szkolenia.

Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy przesyłać na adres : Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;  faxem: 22-596-43-37   lub e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl. – w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.  O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przed szkoleniem Związek przekaże zainteresowanym osobom szczegółowy program zajęć. Po wpisaniu na listę uczestników prosimy o wpłatę pełnej odpłatności za kurs na rachunek bankowy Związku: PEKAO S.A. nr 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe dla lustratorów.

Karta zgłoszenia

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

uwzględniając potrzebę stosowania przez spółdzielnie mieszkaniowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO, organizuje w dniu 9.10 2018 r. w Warszawie w siedzibie KRS, Budynek „Pod Orłami” ul. Jasna 1 IV piętro warsztaty nt. „Stosowania RODO w spółdzielniach mieszkaniowych – aspekty praktyczne”

Szkolenie jest adresowane do osób pełniących obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub przedstawicieli zarządów spółdzielni oraz inne osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych.

Związek prosi o kierowanie na adres email:  zrsmrp@zrsmrp.com.pl nie później niż na 7 dni przed terminem warsztatów pytań oraz wątpliwości związanych ze stosowaniem RODO w spółdzielniach mieszkaniowych. W trakcie warsztatów uczestnikom zostaną przedstawione odpowiedzi na zadane pytania.

Prowadzący w trakcie warsztatów przedstawi również uczestnikom aspekty praktyczne stosowania RODO w spółdzielniach mieszkaniowych przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Omówione zostaną między innymi:

 1. Cele RODO.
 2. Odwrócenie zasad w przepisach o ochronie danych osobowych.
 3. Czym są dane osobowe i jakie zasady ich przetwarzania wprowadza RODO?
 4. Weryfikacja zgodności funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej z RODO.
 5. Czym są procesy przetwarzania danych?
 6. Analiza ryzyka braku dostatecznej ochrony danych osobowych.
 7. Mitygowanie ryzyka braku dostatecznej ochrony danych osobowych.
 8. Obowiązki administratora danych osobowych.
 9. Instytucja inspektora ochrony danych.
 10. Wdrożenie procesów przetwarzania danych zgodnych z RODO.
 11. Kary i sankcje przewidziane w RODO.

Warsztaty poprowadzi radca prawny Ewa Derc, wspólnik Kancelarii Ewa Derc, Piotr Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c., między innymi autorka publikacji dot. przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, w tym ,,Przewodnika po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych’’.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższym druku na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: (22) 596-43-27 lub pocztą elektroniczną na adres: zrsmrp@zrsmrp.com.plDokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Należne wpłaty w kwocie:

400,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni zrzeszonych w Związku,

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w Związku,

prosimy wnosić do dnia 20.09.2018 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: szkolenie „Stosowanie RODO” Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty.

Formularz zgłoszenia

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie 26-29 września 2018 r. w Zakopanem kurs specjalistyczny na temat: „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I.

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej
 7. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Ustanawianie praw do lokali.
 9. Wygaszanie praw do lokali.
 10. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw
 11. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 12. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 13. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).

II.

 1. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Fundusz remontowy spółdzielni – ewidencja i rozliczanie.
 3. Udział i wpisowe wg nowych zasad.
 4. Rozliczenia finansowe z członkami i właścicielami niebędącymi członkami z tytułu ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
 5. Pożytki i inne przychody.
 6. Terminy wnoszenia opłat, zmiana wysokości i kalkulacja opłat.

III.

 1. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne z przebiegu prac Sejmowej Komisji ds. ustaw spółdzielczych.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych.

Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni.  Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH  I  CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Zakopanem w dniach 26-29 września 2018 r w Zespole Pensjonatów „ANTAŁÓWKA”, ul. Wierchowa 2 .

Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27 lub e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 15 września 2018 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 26-29.09 2018 r.

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA” w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 26 września br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Pensjonacie „Antałówka” rozpocznie się obiadem w dniu 26 września br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 29 września br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 26,27 i 28 września br wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013 r.), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 8 września br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING.

(Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają).

Uczestnicy kursu, którzy nie uzyskają Certyfikatu Kompetencji Zarządcy Nieruchomości otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż możliwy jest przyjazd osób towarzyszących, o przyjeździe których należy poinformować biuro Związku. Koszty pobytu osób towarzyszących (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa uczestnik kursu bezpośrednio w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA”

Dodatkowo w cenie  pobytu hotel oferuje nieodpłatne korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU (baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, dzika rzeka, basen zewnętrzny – termalny).

UWAGA Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie po dniu 14 września br nie będzie podstawą do zwrotu całej wpłaconej opłaty.

Zakopane 2018 – pobierz zgłoszenie