ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

„ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU 2021”

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.

Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych.

W publikacji zostały ujęte zagadnienia dotyczące m.in. :

– zasad wynikających z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy z majątkiem trwałym spółdzielni

– przekazywania sprawozdania finansowego drogą elektroniczną

– ustalania wyniku GZM i pozostałej działalności gospodarczej oraz jego podział i zatwierdzenie.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień.

Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub faksem:  nr fax: 22-596-43-27 lub mailowo: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Publikacja będzie dostępna po  1 stycznia 2022 r.

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Zamknięcie Roku 2021 )

 Zamówienie publikacji_Bilans 2021

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa dr. Jerzego Jankowskiego p.t.: Społeczeństwo obywatelskie we współczesnych realiach spółdzielni mieszkaniowych

Wokół spółdzielczości mieszkaniowej od lat narosło wiele krzywdzących ją mitów i niesprawiedliwych uogólnień. W sposób zdecydowany rozprawia się z nimi dr Jerzy Jankowski w swej najnowszej książce „Społeczeństwo obywatelskie we współczesnych realiach spółdzielni mieszkaniowych”. Autor pokazuje spółdzielczość mieszkaniową jako swoistą wyspę obywatelskiej aktywności na morzu postępującej komercji, rozpasanego egoizmu i społecznej atomizacji. Dla Jerzego Jankowskiego spółdzielnie mieszkaniowe to specyficzne miejsca identyfikacji wartości wspólnotowych, owocujących wieloraką aktywnością społeczną na polu gospodarki, kultury, edukacji, a nawet polityki. Autor przedstawia liczne przykłady takiej aktywności, opisuje je i interpretuje, odsłaniając na tej podstawie szanse odbudowy poczucia wspólnotowości i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Nie jest to alternatywne życie spółdzielni lecz dopełniające się w spójną całość z codziennymi wyzwaniami  wynikającymi z bieżącego administrowania spółdzielczym mieniem.  Książka jest napisana żywym ,spontanicznym, obrazowym językiem. Te walory sytuują ją w gronie publikacji atrakcyjnych i pożytecznych także dla czytelnika mniej obeznanego z problematyką spółdzielczą. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty:Publikacja pt. Społeczeństwo obywatelskie… J. Jankowskiego)

Publikacja będzie dostępna od 01.08.2021.

ZAMÓWIENIE

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa dr. Jerzego Jankowskiego p.t.: WIECZNA MŁODOŚĆ STARYCH DYLEMATÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Na książkę składa się wybór artykułów stanowiących rodzaj polemiki wokół różnych wydarzeń głównie natury ustawodawczej dotyczących polskiej spółdzielczości, z mocnym akcentem na spółdzielczość mieszkaniową. Autor w sposób wnikliwy i bezkompromisowy poddaje analizie błędy, sprzeczności i niedorzeczności oraz niekonstytucyjność przepisów ustawowych, wskazując także na ich negatywne oddziaływanie na kondycję podmiotów spółdzielczych. Tam zaś, gdzie to możliwe, akcentuje rozwiązania, które mogą przynieść spółdzielcom korzyści, przy zaangażowaniu samych spółdzielców. Im samym też zresztą stawia wysokie wymagania natury etyczno-zawodowej. Rozważania są ważnym źródłem wiedzy o współczesnych zagadnieniach polskiej spółdzielczości oraz budzą zaciekawienie swą warstwą interpretacyjną, dokonaną z perspektywy działacza ruchu spółdzielczego, polityka i społecznika. Atrakcyjności dodaje publikacji bezkompromisowość i ostrość przekazu, któremu jednocześnie towarzyszy troska o wierność warstwie faktograficznej. Książka nieodzowna dla spółdzielców, którym bliskie są aktualne problemy i kondycja polskiej spółdzielczości oraz jej przyszłość. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2020

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym ostatnim ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości z dnia 22 lutego 2019 r poz.351 obwieszczenie Marszalka Sejmu RP z dnia 17 stycznia 2019 r oraz ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi. W opracowaniu zostaną ujęte zasady wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy z majątkiem trwałym spółdzielni. Przekazywanie sprawozdania finansowego droga elektroniczną. Ustalenie wyniku GZM i pozostałej działalności gospodarczej oraz jego podział i zatwierdzenie. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Zamknięcie Roku 2020 )

Publikacja będzie dostępna po  01.01.2021.

Zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

USTAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Tekst jednolity ustawy uwzględniający zmiany wynikające z COVID-19 STAN PRAWNY na 16 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo uwzględniając potrzebę udzielania pomocy organom spółdzielni (radzie nadzorczej, zarządowi) w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy Prawo spółdzielcze oferujemy jednolity tekst ustawy uwzględniający zmiany wynikające z COVID-19.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22-827-69-31 oraz  22-827-29-87. Przyjmujemy  również zamówienia pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: ustawa Prawo spółdzielcze 2020 r.)

Publikacja będzie dostępna od 02.06.2020 r.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

Szanowni Państwo

W szczególnym czasie w jakim obecnie przyszło nam wszystkim funkcjonować

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP uwzględniając potrzebę udzielenia pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz wskazania rozwiązań mających na celu ułatwienie prowadzenia codziennej działalności spółdzielni przygotował publikację pt. Materiały Pomocnicze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dla spółdzielni mieszkaniowych w zakresie zmian w przepisach prawa w związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku stanem epidemii w Polsce  stan prawny na dzień 22.04.2020 r.

Powyższa publikacja uwzględnia m.in  zagadnienia z zakresu działalności w nowym stanie prawnym organów spółdzielni, jednostek finansowo-księgowych spółdzielni, a także służb gospodarczych w szczególności uwzględniając ich zabezpieczenie w środki ochrony oraz wyznaczenie bezpiecznych zasad postępowania.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP oferuje publikację p.t:

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK – WYDANIE III UZUPEŁNIONE autorstwa p. Edyty Tkaczyk pracownika ZRSM RP.

Książka jest materiałem pomocniczym w pracy służb ekonomiczno – finansowych spółdzielni mieszkaniowych, prowadzących działalność statutową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalność gospodarczą oraz polecana radom nadzorczym jako organom sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

Poniższe opracowanie przedstawia zagadnienia związane z gospodarką spółdzielni mieszkaniowej (m.in. zarządzanie nieruchomościami; zakres pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi – GZM”, wynik finansowy na GZM i na działalności gospodarczej; plany gospodarczo – finansowe; fundusz remontowy i jego rozliczanie ze wspólnotą mieszkaniową; obowiązki właścicieli wobec spółdzielni po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej; opłaty za używanie lokali; pożytki i inne przychody; udział i wpisowe; odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej; windykacja należności).

Trzecie wydanie „Gospodarki….” zostało uzupełnione o zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Ponadto publikacja obejmuje również zmiany przepisów wprowadzone w ustawach: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminny i o zmianie Kodeksu cywilnego; kodeks postępowania cywilnego; o ochronie danych osobowych GIODO.

Oddając poniższą publikację mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wsparcia kadry spółdzielni mieszkaniowych
w wykonywaniu niezmiernie trudnych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksemfax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Gospodarka SM 2020)

Publikacja będzie dostępna po 16.03.2020 r.

POBIERZ ZAMÓWENIE

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP 

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.: ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2019

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym ostatnim ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości z dnia 22 lutego 2019 r poz.351 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 stycznia 2019 r oraz ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi.

W opracowaniu zostaną ujęte zasady wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy z majątkiem trwałym spółdzielni. Przekazywanie sprawozdania finansowego droga elektroniczną. Ustalenie wyniku GZM i pozostałej działalności gospodarczej oraz jego podział i zatwierdzenie.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP 

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż ZAKŁADOWY  PLAN  KONT DLA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH 

Stan prawny na dzień 1.1.2020 r.

 

Niezbędny w pracy  Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i pracowników służb finansowych ZPK może być wykorzystany w każdej spółdzielni mieszkaniowej.

Korzystanie w pracy z Zakładowego Planu Kont ułatwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w powiązaniu  z ustawami: o rachunkowości,  o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, podatkowych. W Zakładowym Planie Kont zostaną opisane:

– procedury budowania lokali z lokatorskim prawem do lokalu,

– zmiany dotyczące ewidencji i rozliczania funduszu remontowego,

– zasady podziału w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej ustawy o SM.

– zmiany sposobu przekazywania do KRS sprawozdania finansowego (droga elektroniczna),

– zasady ustalania wyniku na GZM i pozostałej działalności gospodarczej oraz jego podział i zatwierdzenie.

Podana zostanie przykładowa polityka rachunkowości.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem: (22) 596-43-27.

Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Zakładowy Plan Kont ).

Pobierz Zamówienie

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.: ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2018

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym ostatnią nowelizacją z dnia 20.07.2017 r. oraz ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi. W opracowaniu zostaną ujęte zasady wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy z majątkiem trwałym spółdzielni. 

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP 

oferuje publikację

„PRZEWODNIK po RODO” dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych

Uwzględniając potrzebę wdrożenia przez spółdzielnie mieszkaniowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO, Związek proponuje publikację Związek  proponuje publikację autorstwa radcy prawnego EWY DERC, wspólnika Kancelarii Ewa Derc, Piotr Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c., autorki między innymi publikacji dot. przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

Serdecznie zapraszamy do zakupu  naszej publikacji „PRZEWODNIK po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych”. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Przewodnik po RODO) PUBLIKACJA BĘDZIE DOSTĘPNA po 10 lipca 2018 r.

Pobierz Zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO nr 1(11) 2018”

Uprzejmie informujemy, że kończymy prace redakcyjne nad wydaniem nr 1(11) 2018 Mieszkalnictwa. Sądzimy, że Publikacja powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę zamieszczone w niej pozycje:

1) wystąpienia uczestników oraz gości podczas VII Krajowego Zjazdu ZRSM RP w dniach 6-7.11 2017 r.

2) wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustaw – Prawo spółdzielcze(materiał do wykorzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe w trakcie codziennej działalności oraz ewentualnych sporów sądowych),

3) inicjatywa ZRSM RP w sprawie uwzględnienia spółdzielczości w projekcie nowej Konstytucji RP,

4) nowość – inicjatywy europejskie ZRSM RP

  1. a) aktywność Związku w ramach grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej
  2. b) misja Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Polsce – sektora mieszkalnictwa (Cooperatives Housing International) na wniosek Związku w sprawie ochrony spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
  3. c) skarga ZRSM RP do Komisji Europejskiej oraz apel do Komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej

Serdecznie zapraszamy do zakupu  naszej publikacji „MIESZKALNICTWO – nr 1(11) 2018”  można już zamawiać !

Fax: 22-596-43-27  lub na adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo – nr 1(11) 2018)

Pobierz zamówienie

W dniu 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeks postępowania cywilnego oraz  Prawo spółdzielcze.

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy spółdzielniom mieszkaniowym w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego, w szczególności dokonania zmian swoich statutów stosownie do wymagań ustawy i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przygotował MATERIAŁY POMOCNICZE w celu ułatwienia spółdzielniom przygotowania projektów zmian treści statutów. Materiały zostały opracowane według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2017r. Materiały pomocnicze uwzględniają nowe wymagania ustawowe odnośnie: udziału w walnym zgromadzeniu, członkostwa w spółdzielni, udziału członkowskiego i wpisowego, ustanawiania i wygaszania praw do lokali oraz rozliczeń finansowych z tym związanych, przekształcenia praw do lokali w budynkach „zakładowych”, zarządzania nieruchomościami i rozliczeń finansowych z właścicielami lokali – b.członkami w sytuacji powstania wspólnoty mieszkaniowej. Materiały te mają charakter propozycji ramowych, zarówno co do przesłanek merytorycznych jakie powinny być brane pod uwagę przez spółdzielnie jak i co do konkretnych treści poszczególnych działów i paragrafów statutu.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem: (22) 596-43-27. Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl. Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A  nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Materiały pomocnicze  )

PUBLIKACJA DOSTĘPNA ok. 25 stycznia 2018 r.

POBIERZ ZAMÓWIENIE

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż

ZAKŁADOWY  PLAN  KONT DLA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Stan prawny na dzień 1.I.2018 r.

Niezbędny w pracy  Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i pracowników służb finansowych ZPK może być wykorzystany w każdej spółdzielni mieszkaniowej. Korzystanie w pracy z Zakładowego Planu Kont na pewno ułatwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w powiązaniu  z ustawami: o rachunkowości,  o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, podatkowych. W Zakładowym Planie Kont zostaną opisane zasady budowania lokali z lokatorskim prawem do lokalu oraz zostaną ujęte zasady wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy ze środkami trwałymi spółdzielni.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem: (22) 596-43-27. Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A  nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Zakładowy Plan Kont )

Pobierz zamówienie

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWE ZAMKNIĘCIE ROKU  2017 R.

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym ostatnia nowelizacją z dnia 20.07.2017 r. oraz ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi. W opracowaniu zostaną ujęte zasady wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości w zakresie uzgodnienia funduszy z majątkiem trwałym spółdzielni.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP oferuje publikację

„USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH” z dnia 15 grudnia 2000 roku (tekst ujednolicony) 

STAN  PRAWNY na WRZESIEŃ 2017

Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r.  oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy opracowany przez Związek, który ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych. Tekst jednolity zawiera nowelizację ustawy przyjętej przez Sejm RP w dniu 20.07.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22-827-69-31 oraz  22-827-29-87. Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych )

PUBLIKACJA BĘDZIE DOSTĘPNA po 20.09.2017 r.

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

USTAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Tekst ujednolicony) STAN PRAWNY na WRZESIEŃ 2017 r.

Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy Prawo Spółdzielcze”  oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy opracowany przez Związek, który ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22-827-69-31 oraz  22-827-29-87. Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Ustawa Prawo spółdzielcze )

POBIERZ ZAMÓWIENIE

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO” – WYDANIE SPECJALNE 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż właśnie kończymy prace redakcyjne nad wydaniem specjalnym Mieszkalnictwa. Sądzimy, że Publikacja ta powinna zainteresować naszych czytelników, w której przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 1533 wniesiony do Sejmu RP przez grupę posłów Kukiz’15 jak również opinie i ekspertyzy prawne do tej ustawy.

Prezentujemy w niej opinię Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, opinię prawną dr. hab. Piotra Zakrzewskiego, ekspertyzę prawną Instytutu Prawa Gospodarczego w Katowicach dotyczące oceny projektu ustawy (druk 1533), opinię dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego dotyczącą zgodności z Konstytucją RP proponowanych przepisów ustawy oraz opinie Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnej Rady Adwokackiej Prokuratora Generalnego, Sądu Najwyższego oraz Prokuratorii Generalnej RP.

„Mieszkalnictwo-wydanie specjalne” z pewnością dostarczy Państwu solidną porcję informacji nt. proponowanych w druku sejmowym nr 1533 zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ocenę tego projektu.

„Mieszkalnictwo – wydanie specjalne” z pewnością dostarczy Państwu solidną porcję przydatnych informacji nt. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w obowiązujących ramach prawnych.

Serdecznie zapraszamy do zakupu  naszej publikacji „MIESZKALNICTWO – wydanie specjalne”  można już zamawiać ! 

Fax: 22-596-43-27  lub na adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo – wydanie specjalne 2017)

PUBLIKACJA BĘDZIE DOSTĘPNA od 1 września 2017 r.

Pobierz zamówienie

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP oferuje publikację p.t:

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK – WYDANIE II UZUPEŁNIONE 

autorstwa p. Edyty Tkaczyk pracownika ZRSM RP.

Książka jest materiałem pomocniczym w pracy służb ekonomiczno – finansowych spółdzielni mieszkaniowych, prowadzących działalność statutową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalność gospodarczą oraz polecana radom nadzorczym jako organom sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni. Poniższe opracowanie przedstawia zagadnienia związane z gospodarką spółdzielni mieszkaniowej (m.in. zarządzanie nieruchomościami; zakres pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi – GZM”, wynik finansowy na GZM  i na działalności gospodarczej; plany gospodarczo – finansowe; fundusz remontowy i jego rozliczanie ze wspólnotą mieszkaniową; opłaty za używanie lokali; pożytki i inne przychody; odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej; windykacja należności). Drugie wydanie „Gospodarki….” zostało uzupełnione o tematykę związaną z mediacją lub innym sposobem rozwiązywania sporów a także o wybrane przez autorkę zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w związku z wejściem w życie z dniem 08.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Drugie wydanie zostało także uzupełnione o najczęstsze problemy (wraz z odpowiedzią Związku), z którymi borykają się spółdzielnie oraz osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielczych. Oprócz tego w publikacji zamieszczono odpowiedzi Ministra Finansów oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na pismo Związku w sprawie możliwości finansowania z funduszu remontowego wydatków spółdzielni na modernizację, rozbudowę i nadbudowę. Materiał zawiera również orzecznictwo sądowe a także wyciąg z wybranych aktów prawnych. Oddając poniższą publikację mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wsparcia kadry spółdzielni mieszkaniowych w wykonywaniu niezmiernie trudnych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2016

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.

Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

oferuje publikację autorstwa:

Henryk Cioch oraz Jerzy Jankowski PRZEKSZTAŁCENIA PRAW DO LOKALI W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Rys historyczny i stan po 1989 r. w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Publikacja przedstawia skomplikowaną problematykę przekształceń praw do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Trybunału Konstytucyjnego. W opracowaniu autorzy uwzględniają sytuację prawną członka spółdzielni przed przekształceniem prawa do lokalu oraz po przekształceniu w inne prawo. Opracowanie „Przekształcenia praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych …” z pewnością okaże się pomocne w działalności każdej spółdzielni mieszkaniowej. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, fax: 22-596-43-27. Przyjmujemy również zamówienia pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A. nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 {tytuł wpłaty: Przekształcenia praw do lokali..)

Pobierz zamówienie

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację p.t:

ISTOTNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

Opracowanie przedstawia sprawy związane z uprawnieniami, zakresem działania, obradowaniem i podejmowaniem uchwał przez radę nadzorczą w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze  oraz przy uwzględnieniu doświadczeń i praktyki stosowanej w spółdzielniach mieszkaniowych. Niniejsze opracowanie ogranicza się do najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem rady nadzorczej i w założeniu ma stanowić pomoc w przypomnieniu i usystematyzowaniu zasad i trybu funkcjonowania rady nadzorczej i stanowi źródło informacji dla członków spółdzielni mieszkaniowych i ich organów samorządowych. Publikacja zawiera ramowy regulamin rady nadzorczej jak również orzecznictwo sądowe dot. funkcjonowania rady nadzorczej oraz wyciągi z wybranych aktów prawnych. Publikacja zawiera kompendium wiedzy niezbędnej dla członków rad nadzorczych oraz pracowników działów samorządowo-organizacyjnych spółdzielni.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,  ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Rada Nadzorcza w SM

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż

ZAKŁADOWY  PLAN  KONT DLA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Stan prawny na dzień 1.1.2016 r.

Niezbędny w pracy  Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i pracowników służb finansowych ZPK może być wykorzystany w każdej spółdzielni mieszkaniowej.

Korzystanie w pracy z Zakładowego Planu Kont na pewno ułatwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w powiązaniu  z ustawami: o rachunkowości,  o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, podatkowych. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2015

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej. Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację p.t:

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK

autorstwa p. Edyty Tkaczyk pracownika ZRSM RP.

Jest to poradnik przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych, prowadzących działalność statutową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalność gospodarczą. W poradniku omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem nieruchomościami, działalnością społeczną, oświatową i kulturalną oraz działalnością gospodarczą. Ponadto zawarto w nim informacje na temat zasad sporządzania planów gospodarczo – finansowych oraz zasad ustalania i rozliczania opłat z tytułu używania lokali. W publikacji omówiono również zagadnienia związane z pożytkami i przychodami, funduszem remontowym i jego rozliczaniem ze wspólnotą mieszkaniową. Omówiono problematykę związaną z windykacją należności a także z odszkodowaniami od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej. Poradnik zawiera orzecznictwo sądowe oraz wyciągi z wybranych aktów prawnych.

Publikacja spełnia funkcję „niezbędnika” pracownika biura czy spółdzielczej administracji osiedlowej. Mamy nadzieję, że wypełni on dotkliwą lukę, jaka dotąd istnieje w tym obszarze spółdzielczej informacji. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,  ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Gospodarka SM 2015 )

Nakład wyczerpany

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„USTAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE”

z dnia 16 września 1982 roku

(wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wybranych najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego)

Mając na uwadze wielokrotne zmiany Ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r.  oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy opracowany przez dr Jerzego Jankowskiego oraz r.pr. Piotra Pałkę wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń sądowych, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej kształtowania się orzecznictwa polskich sądów w zakresie problematyki spółdzielczej. Zgromadzone przez dr J. Jankowskiego oraz r.pr P. Pałkę tezy orzeczeń obejmują szeroką problematykę prawną związaną z ustawą z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze, przed którą stają spółdzielcy i inne osoby zajmujące się tą dziedziną. Opracowanie to ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych i innych.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,  faksem nr: 22-596-43-27 lub na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Ustawa Prawo Spółdzielcze )

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH  RP 

oferuje publikację

„Komentarz  do  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach” 

Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oferujemy opracowanie dr Jerzego Jankowskiego zawierające ujednolicony tekst tej ustawy, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ostatnie wystąpienie interwencyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i odpowiedzi udzielone przez Ministra Środowiska oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przykłady deklaracji składanych gminom przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Opracowanie to ułatwi służbom spółdzielni mieszkaniowych posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy. Zatem także będzie pomocne w korespondencji z organami samorządów lokalnych, odpowiedzialnymi na mocy tej ustawy za organizowanie gospodarki odpadami komunalnymi, które – jak wykazuje praktyka – zaskakują właścicieli i zarządców nieruchomości treścią swoich decyzji (uchwał).

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,  faksem nr: 22-596-43-27 lub na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”)

Pobierz zamówienie

W Sejmie w czerwcu 2015 r. odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych w nim zmian jest przede wszystkim wprowadzenie dalszych uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Wprowadzone zmiany między innymi dotyczyć będą;

– zysków i strat nadzwyczajnych

– kosztów i przychodów operacyjnych

– prezentacji sprawozdania finansowego

– publikowania sprawozdań przez spółdzielnie mieszkaniowe .

Proponowane zmiany mają mieć generalnie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Spółdzielnie będą mogły jednak zdecydować o wcześniejszym stosowaniu znowelizowanych przepisów, bo już do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015.

W zakresie zniesienia obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym zmiana nastąpi już w stosunku do sprawozdań za rok obrotowy 2015. Także zmiana terminu przeliczania wielkości określonych w euro na walutę polską będzie miała zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2015 r.

W roku 2015 zostanie wydany przez ZRSM RP nowy Zakładowy Plan Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych, stan prawny na 1.01.2016r, autorstwa p. ZOFII ROGÓŻ, uwzględniający zmiany ustawy o rachunkowości oraz zmiany innych ustaw, dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.

Publikacja jest adresowana do spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność statutową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalność gospodarczą.

W publikacji tej, odrębny rozdział stanowić będą zmiany w ustawie o rachunkowości i ustaw podatkowych wraz z komentarzem autorstwa p. Zofii ROGÓŻ.

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO” – WYDANIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, iż właśnie kończymy prace redakcyjne nad wydaniem specjalnym Mieszkalnictwa. Sądzimy, że zainteresuje naszych Czytelników analiza:

– wniosku grupy posłów skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego,

– stanowiska Prokuratora Generalnego do wniosku grupy posłów,

– stanowiska Sejmu RP do wniosku grupy posłów,

– wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt K 60/13 wraz z uzasadnieniem.

„Mieszkalnictwo – wydanie specjalne” z pewnością dostarczy Państwu solidną porcję przydatnych informacji nt. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w obowiązujących ramach prawnych. Serdecznie zapraszamy do zakupu  naszej publikacji „MIESZKALNICTWO – wydanie specjalne”  można już zamawiać ! 

Fax: 22-596-43-27  lub na adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo – wydanie specjalne)

Pobierz zamówienie

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH”

  z dnia 15 grudnia 2000 roku (wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń sądowych)

Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000r  oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy opracowany przez dr Jerzego Jankowskiego wraz z wykazem ważniejszych tez orzeczeń sądowych, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej kształtowania się orzecznictwa polskich sądów w zakresie problematyki spółdzielni mieszkaniowych. Zgromadzone przez dr J.Jankowskiego tezy orzeczeń obejmują szeroką problematykę prawną związaną z ustawą z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych, przed którą stają spółdzielcy i inne osoby zajmujące się tą dziedziną. Opracowanie to ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,  faksem nr: 22-596-43-27 lub na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych )

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO nr 8”

Uprzejmie informujemy, iż właśnie kończymy prace redakcyjne nad kolejnym numerem mieszkalnictwa.

Sądzimy, że zainteresuje naszych Czytelników m.in. analiza dorobku TK dot. ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Równie interesujący powinien się okazać materiał poświęcony projektowi założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz materiał nt. korzyści i zagrożeń związanych z ustawowo uregulowaną instytucją odwróconego kredytu hipotecznego, która pojawiła się na polskim rynku nieruchomości.

Ponadto w numerze tym znajdą się także materiały nt. ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wraz z uwagami ZRSM RP do Ministra Infrastruktury  i Rozwoju na temat tej ustawy, a także Interpelacja do Prezesa RM w sprawie obrotu lokalami, w odniesieniu do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Bieżący numer „Mieszkalnictwa” z pewnością dostarczy Państwu solidną porcję przydatnych informacji.

Serdecznie zapraszamy do zakupu i publikowania na łamach naszego czasopisma.

„MIESZKALNICTWO nr 8”  można już zamawiać !

Fax: 22-596-43-27  lub na adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA,

nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo 8)

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż p.t.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE  FINANSOWE SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ZAMKNIĘCIE ROKU  2014

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej.

Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą Prawo spółdzielcze oraz przepisami podatkowymi.

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP
oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO nr 7”

Uprzejmie informujemy, iż właśnie kończymy prace redakcyjne nad kolejnym numerem mieszkalnictwa. W aktualnym numerze prezentujemy materiały z Konferencji „Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości” zorganizowanej wspólnie przez Związki Rewizyjne Spółdzielczości Mieszkaniowej, w Sali Kolumnowej Sejmu RP w maju br. W materiałach wystąpienia zaproszonych ekspertów oraz uczestników konferencji. Ponadto w numerze ekspertyzy prawne z zakresu prawa spółdzielczego oraz najnowsze orzeczenia sądowe. Uruchomiliśmy także nową rubrykę Publikacje, gdzie zamierzamy prezentować teksty naukowe i popularno-naukowe z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych, zasad rozliczania zużycia ciepła i wody, gospodarki zasobami mieszkaniowymi itp.
Serdecznie zapraszamy do zakupu Kwartalnika i publikowania na łamach naszego czasopisma.
„MIESZKALNICTWO nr 7” można już zamawiać!
Fax: 22-596-43-27  lub na adres zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA,
nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo 7)
Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP
oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO nr 6”

Miło nam poinformować, że finalizujemy właśnie prace nad wydaniem kolejnego numeru pisma „Mieszkalnictwo” 2014 r.  Sytuacja w jakiej obecnie znajduje się nasze środowisko zmusza nas do tego abyśmy w każdej dziedzinie w zakresie swoich obowiązków, jakie nakłada na nas praca w spółdzielczości mieszkaniowej, byli lepsi i bardziej profesjonalni od innych. Dlatego też , wobec pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych art.30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – dostęp do budynków i infrastruktury, oraz art.139 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz szeregu pytań związanych z tą problematyką kierowanych do Związku dostarczamy Państwu solidną porcję fachowych informacji.
„MIESZKALNICTWO nr 6” można już zamawiać!
Fax: 22-596-43-27  lub na adres  zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao SA,
nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Mieszkalnictwo 6)

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP
oferuje publikację

„MIESZKALNICTWO nr 5”

Uprzejmie informujemy, że kończymy prace nad wydaniem 5 numeru „Mieszkalnictwa”. Sądzimy, że zainteresuje naszych Czytelników pakiet materiałów związanych z projektem poselskim ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Program MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych nie bez kozery nazwany jest „Mieszkanie dla Deweloperów, bowiem korzyści z niego czerpią głównie deweloperzy. Rząd im a nie młodym rodzinom i spółdzielcom bez mieszkań pospieszył z pomocą, bo…. spadł popyt na nowe mieszkania. Druga część numeru poświęcona jest złemu prawu, naruszającemu Konstytucję, które masowo tworzone jest przez autorów rządowych i z parlamentu. Z tego powodu posłowie skierowali do Trybunału kolejną skargę na ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do rządu z wnioskiem w sprawie niekonstytucyjności ustawy Prawo telekomunikacyjne, warunkujące funkcjonowanie kablówek w spółdzielniach i o programie rewitalizacji ”wielkiej płyty”. Ponadto znajdą się materiały o finansowaniu budownictwa oraz o prawnych i użytkowych uwarunkowaniach stosowania indywidualnych podzielników kosztów energii cieplnej.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację 
MIESZKALNICTWO nr 4″

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 czerwca 2013 r w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie odbyło się Wysłuchanie Publiczne poświęcone projektom ustaw spółdzielczych. W Wsłuchaniu wzięło udział ok. 1350 podmiotów (osób prawnych i fizycznych). Wysłuchanie – to forma społecznej debaty nad projektami jakże ważnych dla nas ustaw. Ogromne zainteresowanie Wysłuchaniem sprawia, że podjęliśmy decyzję o wydaniu drukiem zapisu z dyskusji. Sadzę że będzie to pouczająca lektura odsłaniająca intencje Platformy Obywatelskiej oraz „Ruchu Posłanki Lidii Staroń”. W numerze przedstawimy także założenia projektu i sam projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który 2 kwietnia br złożyli w Sejmie posłowie KP SLD, który bierze w obronę interesy osób, które zawrą umowę z bankiem, a także interesy spadkobierców oraz projektów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a rzecz dotyczy polepszeniu sytuacji finansowej spółdzielni mieszkaniowych. Ujawniamy także „plan sześcioletni” ministra Piotra Stycznia, który omija spółdzielnie. Młodzi będą mogli zaciągać kredyt wyłącznie na mieszkanie nabywane u dewelopera. Grupa posłów złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego na ustawę śmieciową. Publikujemy tekst skargi. Towarzyszyć jej będzie szereg materiałów poświęconych temu tematowi, które demistyfikują intencję rządowych autorów ustawy. W numerze zamieścimy również wiele innych materiałów, które powinny zainteresować Państwa.

NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację 
MIESZKALNICTWO nr 3″
Informujemy Państwa iż kończymy właśnie prace redakcyjne nad kolejnym numerem pisma „Mieszkalnictwo” nr 2(3) 2013. Sytuacja w spółdzielczości i w polskim mieszkalnictwie nadal jest złożona i daleka od wyjaśnienia. W Sejmie trwają prace nad kilkoma ustawami spółdzielczymi, zgłoszonymi przez pięć klubów parlamentarnych. Dla spółdzielni mieszkaniowych groźne są projekty posłów Platformy Obywatelskiej, które mogą poważnie zaszkodzić spółdzielcom. Kontynuując problematykę zainicjowaną w poprzednich dwóch edycjach, chcemy zaprezentować stanowisko rządu do trzech poselskich projektów ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych. Ujawnia ono, jakie są intencje rządu wobec naszego sektora. W numerze przedstawimy także założenia projektu i sam projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który 2 kwietnia br złożyli w Sejmie posłowie KP SLD, który bierze w obronę interesy osób, które zawrą umowę z bankiem, a także interesy spadkobierców oraz projektów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a rzecz dotyczy polepszeniu sytuacji finansowej spółdzielni mieszkaniowych. Ujawniamy także „plan sześcioletni” ministra Piotra Stycznia, który omija spółdzielnie. Młodzi będą mogli zaciągać kredyt wyłącznie na mieszkanie nabywane u dewelopera. Grupa posłów złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego na ustawę śmieciową. Publikujemy tekst skargi. Towarzyszyć jej będzie szereg materiałów poświęconych temu tematowi, które demistyfikują intencję rządowych autorów ustawy.
NAKŁAD WYCZERPANY
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację
„MIESZKALNICTWO Nr 2” 
Miło nam poinformować, że finalizujemy prace nad wydaniem kolejnego numeru pisma„Mieszkalnictwo” 2/2013. Sytuacja w spółdzielczości, w polskim mieszkalnictwie i w kraju motywuje nas do stworzenia platformy wymiany myśli, koncepcji, przekazywania analiz prawnych i interpretacji prawa. Nade wszystko chcemy w nim autorytatywnie i kompetentnie, piórami najlepszych polskich ekspertów – prawników, znawców problemów mieszkalnictwa – prezentować problemy związane z funkcjonowanie i przyszłością naszego ruchu, wyprzedzać procesy w krajowym mieszkalnictwie i przedstawiać nowe działania prawne. Wyjątkowej aktualności wydawnictwu nadają: zakończony w końcu listopada Kongres Spółdzielczości wraz z podjętymi na nim decyzjami, zmierzającymi do utrzymania niezależności ruchu spółdzielczego oraz rozpoczynające się w styczniu w Sejmie prace nad projektami ustaw o spółdzielniach i o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z tym, że prace Parlamentu mogą mieć decydujące znaczenie dla naszego ruchu, zdecydowaliśmy się udostępnić Państwu najnowsze ekspertyzy, związane z obecnymi kontrowersyjnymi zamierzeniami legislacyjnymi posłów Platformy Obywatelskiej. Pomogą one Państwu na właściwą ocenę tych projektów i ich skutków dla całych zbiorowości spółdzielczych. Udostępnimy również projekt ustaw SLD, PSL i Ruchu Palikowa, które respektują racje spółdzielcze. Padające tam argumenty pozwolą Państwu na wypracowanie własnej strategii działania w obszarze funkcjonowania Waszej spółdzielni.
NAKŁAD WYCZERPANY
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację
MIESZKALNICTWO”
Zgodnie z informacja Związku z marca br – finalizujemy prace nad wydaniem pierwszego numeru kwartalnika „Mieszkalnictwo”. Sytuacja w spółdzielczości, w polskim mieszkalnictwie i w kraju motywuje nas do stworzenia platformy wymiany myśli, koncepcji, przekazywania analiz prawnych i interpretacji prawa. Nade wszystko chcemy w nim autorytatywnie i kompetentnie, piórami najlepszych polskich ekspertów-prawników, znawców problemów mieszkalnictwa – prezentować problemy związane z funkcjonowaniem i przyszłością naszego ruchu, wyprzedzać procesy w krajowym mieszkalnictwie i przedstawiać nowe działania prawne. Podejmiemy próby zdefiniowania spraw związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, w oparciu o społeczne (w tym spółdzielcze) budownictwo oraz nowoczesne, tanie i energooszczędne budownictwo. Zajmiemy się problemami finansowania budownictwa i podejmiemy próbę zaproponowania nowego systemu oszczędzania na mieszkanie. Pierwszy numer „Mieszkalnictwa” zawiera ekspertyzy i uchwały dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, związane z obecnymi kontrowersyjnymi zamierzeniami legislacyjnymi posłów Platformy Obywatelskiej. Pierwsze czytanie projektów ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i nowego prawa spółdzielczego odbędzie się tuż po przerwie wakacyjnej. Ekspertyzy odpowiadają na fundamentalne problemy związane z tymi ustawami i nasza przyszłością.
NAKŁAD WYCZERPANY

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP
oferuje publikację autorstwa p. Zofii Rogóż
 
ZAKŁADOWY  PLAN  KONT DLA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH
Stan prawny na dzień 1.1.2014 r.

Niezbędny w pracy  Głównego Księgowego  każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Ułatwia prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą Prawo spółdzielcze. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem: (22) 596-43-27 Przyjmujemy  również zamówienia  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Podstawą do wysłania  publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A
nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Zakładowy Plan Kont)

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP

oferuje poradnik pod redakcją Jarosława KRAUZ

„JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”
PRAKTYCZNY PORADNIK

W celu ułatwienia stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zlecił opracowanie przez ekspertów praktycznego poradnika. Publikacja autorstwa zespołu ekspertów z firmy konsultingowej PIN CONSULTING Sp. z o.o. specjalizującej się w tematyce ochrony danych osobowych – jest formą poradnika w zakresie przygotowania i wdrożenia własnego systemu ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej.
Opracowanie stara się odpowiedzieć na pytania
*  Jak powinna wyglądać właściwa ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej?
*  Jakie zbiory danych osobowych można znaleźć w typowej spółdzielni?
*  Jak przygotować podstawową dokumentację dot. ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej?
*  Jakie zbiory wymagają rejestracji w GIODO?
*  Jak właściwie zarejestrować zbiory danych osobowych?
*  Jakie należy zastosować podstawowe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne?
*  Jak przygotować się do kontroli GIODO?
*  Jak rozwiązać typowe problemy z ochroną danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej?
Do poradnika załączone są przykłady wymaganej dokumentacji oraz stosowne akty prawne.

ZACHĘCAMY DO ZAKUPIENIA PORADNIKA !
Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem nr: 22 596 43 27
lub pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Podstawą do wysłania poradnika wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Pekao SA,
nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Ochrona danych osobowych)

Pobierz zamówienie

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację
ISTOTNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 
Opracowanie przedstawia sprawy związane z zwoływaniem, obradowaniem i podejmowaniem uchwał przez walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz przy uwzględnieniu doświadczeń i praktyki stosowanej w spółdzielniach mieszkaniowych. Opracowanie zawiera również orzecznictwo sądowe dotyczące funkcjonowania walnego zgromadzenia. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22- 827-69-31 oraz 22-827-29-87. Przyjmujemy również zamówienia pocztą elektroniczną:zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w BGK Oddział w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: Zamknięcie Roku 2011 )
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację autorstwa p. Iwony Drozd-Jaśniewicz:
Badanie lustracyjne spółdzielni mieszkaniowej w teorii i praktyce
Opracowanie w sposób syntetyczny i przystępny przybliża zagadnienia związane z technikami i metodami lustracji i jest kierowane zarówno do lustratorów, którzy rozpoczynają pracę w tym zawodzie jak i lustratorów czynnych zawodowo w celu uzupełnienia wiedzy. Publikacja omawia w sposób kompleksowy stosowane metody dokonywania ustaleń w trakcie lustracji oraz pozyskiwania źródeł dowodowych, a także wskazuje i przybliża obowiązujące przepisy prawa, do których lustracja przy praktycznym badaniu działalności spółdzielni winna się ustosunkować. Publikacja składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część A zawiera ujęcie teoretyczne podstawowych zagadnień z zakresu stosowanych technik i metod lustracji, sposobów badania dokumentów, wyciągania wniosków, formułowania ocen i uwag oraz dokonywania ustaleń. Część B zawiera praktyczne omówienie zasad badania lustracyjnego poszczególnych wycinków działalności spółdzielni mieszkaniowej. Publikacja w szczególności jest zaleca dla lustratorów ZRSM RP.
NAKŁAD WYCZERPANY
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację autorstwa p. Iwony Drozd-Jaśniewicz
SPOŁECZNE BUDOWNICTWO i MIESZKALNICTWO W POLSCE i w KRAJACH EUROPEJSKICH. Rola spółdzielni mieszkaniowych
Publikacja omawia społeczne budownictwo mieszkaniowe w wybranych krajach europejskich, uwypuklając rolę spółdzielni mieszkaniowych oraz zasady ich funkcjonowania. W sposób syntetyczny prezentuje aktualny stan polskiego społecznego budownictwa mieszkaniowego. Wydobywa na tym tle szanse i zagrożenia zwłaszcza dla spółdzielczości mieszkaniowej. Podejmuje także próbę określenia roli i miejsca spółdzielczości mieszkaniowej w postulowanym programie rozwoju tego segmentu gospodarki. Książka dostarcza całej palety wartościowych informacji oraz ukazuje w sposób bardzo obszerny a jednocześnie przystępny potencjał oraz zagrożenia spółdzielczości mieszkaniowej. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować na adres: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, fax: 22-596-43-27.  Przyjmujemy również zamówienia pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO S.A. nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: Społeczne Budownictwo ..)
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację
„USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH” z dnia 15 grudnia 2000 roku (tekst ujednolicony) 
Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000r oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy według stanu na dzień 1 listopada 2012 r. opracowany przez Związek, który ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych.
Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować NIEZWŁOCZNIE na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22-827-69-31 oraz 22-827-29-87. Przyjmujemy również zamówienia pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych )
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
oferuje publikację
USTAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Tekst ujednolicony) 
Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15.12.2000 r. oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy według stanu na dzień 1 listopada 2012 r. opracowany przez Związek, który ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych.
Mając na uwadze wielokrotne zmiany „Ustawy Prawo Spółdzielcze” oferujemy ujednolicony tekst tej ustawy według stanu na dzień 1 listopada 2012 r. opracowany przez Związek, który ułatwi posługiwanie się tekstem ustawy w codziennej pracy służbom spółdzielni mieszkaniowych. Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o składanie zamówień na poniższym druku. Zamówienia prosimy kierować NIEZWŁOCZNIE na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą lub faksem, tel./fax: 22-827-69-31 oraz 22-827-29-87. Przyjmujemy również zamówienia pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Podstawą do wysłania publikacji będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao w Warszawie, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 (tytuł wpłaty: Ustawa Prawo spółdzielcze )
ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP
oferuje publikację autorstwa p. Iwona Drozd-Jaśniewicz, Mirosław Gorczyca p.n.:
 
KOSZTY  UTRZYMANIA  ZASOBÓW  LOKALOWYCH  w  2012 roku
w przekroju regionów i własności

Oferujemy Państwu niezwykle ciekawe i pożyteczne w naszej działalności wydawnictwo
Stanowi ono kontynuację doskonale przyjętego wydawnictwa z roku 2011.
Nasze opracowanie zawiera analizę porównawczą kosztów w poszczególnych formach własności.
ZACHĘCAMY DO ZAKUPIENIA KSIĄŻKI.
Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem nr: 22 596 43 27
lub pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Podstawą do wysłania publikacji wraz z fakturą będzie wpłata właściwej kwoty na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Pekao SA,
nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894   (tytuł wpłaty: Koszty utrzymania 2012 r.)

Pobierz zamowienie