ROK 2013

 • opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 stycznia 2013 r. skierowana do Marszałka Sejmu, dotycząca niezgodności poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – druk sejmowy nr 819 z prawem Unii Europejskiej,
 • pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2013 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie poselskich projektów ustaw dot. spółdzielczości,
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 19 grudnia 2012 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( druk 819),
 • pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 stycznia 2013 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( druk 819),
 • w dniu 23 stycznia 2013 r. przedstawiciele Związku uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej na temat przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wystąpienie Związku z dnia 14 lutego 2013 r. do Ministra Finansów w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z problemem finansowania ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe kosztów ocieplenia ścian zewnętrznych budynków oraz innych robót zwiększających wartość początkową środków trwałych zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych,
 • w dniu 19 lutego 2013 r. przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 278),
 • przedstawiciel Związku w dniu 21 lutego 2013 r. wziął udział w posiedzeniu sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury na którym rozpatrzono sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk nr 784),
 • w dniach 19 i 25 marca 2013 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach Grupy Roboczej pracującej na temat „Wyposażenie techniczne budynków” w ramach prowadzonych przez SNB ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane),
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 lutego 2013 r. do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie umożliwienia udziału przedstawicieli i ekspertów naszego Związku w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 28 maja 2013 r. przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z posłem Marcinem Witko, którego tematem było omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w dniu 24 czerwca 2013 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 28 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z posłem Andrzejem Rozenkiem którego tematem było omówienie poselskich projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 lipca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego odbytego w dniu 24 czerwca 2013 r.,
 • opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 19 czerwca 2013 r. skierowana do Kancelarii Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych – druk sejmowy nr 1348,
 • w dniu 9 lipca 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Spółdzielczości BCC, nt. prac nad prawem spółdzielczym,
 • w dniu 10 lipca 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu seminaryjnym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP zorganizowanym wspólnie z Związkiem Banków Polskich nt. „Kasy oszczędnościowo – budowlane filarem długoterminowej polityki mieszkaniowej państwa”,
 • W dniu 24 lipca 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • na zlecenie Związku zostały opracowane opinie i ekspertyzy do poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach. Autorami tych opracowań są następujące osoby:
 • dr Bohdan Zdziennicki – prof. WSZiP w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zakrzewski, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • dr Marek Stańko- Wydział Prawa Uniwersytet Śląski,
 • dr Ryszard Piotrowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Paweł Borecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • prof. zw. dr hab. Henryk Cioch- Senator RP, przewodniczący senackiego Zespołu ds. Spółdzielczości
 • dr hab. Małgorzata Bednarek.
 • Związek uzyskał opinie prawne dotyczące skutków uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt. III CZP 104/12 w sprawie dopuszczalności założenia księgi wieczystej w celu ujawnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej, do której spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność ani użytkowanie wieczyste. Autorami tych opracowań są: dr hab. Piotr Zakrzewski i dr Marek Stańko,
 • w dniu 27 sierpnia 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych – Podkomisja stała do monitorowania ustaw podatkowych dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych ( druk 1348).
 • w dniu 28 sierpnia 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 24 września 2013 r. do Ministra Środowiska w sprawie udziału przedstawiciela Związku w pracach komisji ds. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w dniu 12 września 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 • w dniach 25-28 września 2013 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych na temat prawno-ekonomiczne warunki działania spółdzielni mieszkaniowych jako efekt procesu wyodrębniania lokali – zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 26 września 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 • wystąpienie Związku z dnia 7 października 2013 r. do Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • pismo Ministerstwa Finansów z dnia 17 października 2013 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot wypłacanych przez spółdzielnie mieszkaniowe właścicielom lokali z funduszu remontowego tytułem zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej,
 • w dniach 8 -11 października 2013 r. odbyło się szkolenie lustratorów podnoszące kwalifikacje zawodowe – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 10 października 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniach 21-26 października 2013 r. odbyło się szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 23 października 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 28 października 2013 r. przedstawiciel Związku wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Senacki Zespół Spółdzielczy w sprawie kierunków zmian prawa spółdzielczego w Polsce,
 • pismo Związku Rewizyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 13 listopada 2013 r. do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w dniu 7 listopada 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 18-19 listopada 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno-prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne.”,
 • w dniu 21 listopada 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniach 26-27 listopada 2013 r. odbył się VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 5 grudnia 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 10 grudnia 2013 r przedstawiciele Związku wzięli udział w konferencji Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.
 • w dniu 12 grudnia 2013 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 13 grudnia 2013 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo – księgowych spółdzielni mieszkaniowych na temat – roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – zamkniecie roku 2013 – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 16 grudnia 2013 r. przedstawiciel Związku wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Zygmunta Starego w Krakowie na temat „Tanie mieszkanie – zostań swoim deweloperem”.
 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 grudnia 2013 r. do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach

ROK 2014

 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 stycznia 2014 r. do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP uzyskał opinię dr Marek Stańko na temat uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r. stwierdzającej, że członek spółdzielni mieszkaniowej, będący jej pracownikiem jest osobą trzecią w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do spółdzielczych organizacji międzynarodowych w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzeczności poselskich projektów ustaw dotyczących spółdzielczości z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Europejskiej oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego,
 • w dniu 9 stycznia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 13 stycznia 2014 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo – księgowych spółdzielni mieszkaniowych na temat – zmiany w podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2014 r. w spółdzielniach mieszkaniowych – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 16 stycznia 2014 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców zorganizowanej przez Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi,
 • w dniu 23 stycznia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniach 6 i 20 lutego 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • W dniu 7 lutego 2014 r. odbyło się szklenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych na temat „Podatek dochodowy od osób prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 13 marca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniach 3 i 4 kwietnia przedstawiciele Związku wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Cooperatives Europe, które odbyło się w Warszawie,
 • w dniu 7 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku wziął udział w konferencji Ruchu Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, która odbyła się w Zduńskiej Woli,
 • w dniach 9 -12 kwietnia 2014 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych na temat prawno-ekonomiczne warunki działania spółdzielni mieszkaniowych – zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 15 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Spółdzielczości BCC, które poświęcone było omówieniu aktualnego stanu prac nad ustawą prawo spółdzielcze,
 • w dniu 23 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 28 kwietnia 2014 r. odbyło się zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z Januszem Ostapiukiem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska poświęcone nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w dniu 8 maja 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • W dniu 12 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości”. Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło ok. 400 członków spółdzielni z całego kraju był Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Patronat nad Konferencją objął Jerzy Wenderlich wicemarszałek Sejmu,
 • w dniu 29 maja 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 • w dniu 30 maja odbyło się seminarium z zakresu problematyki członkowsko-mieszkaniowej dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • w dniu 3 czerwca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w IV Forum zarządców nieruchomości,
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 czerwca 2014 r. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 642),
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9 czerwca 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP uzyskał opinię dr Marek Stańko w przedmiocie wykładni art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • w dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych na temat „Rozliczenia kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 16 czerwca 2014 r. do Marszalek Sejmu w sprawie projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym,
 • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 16 czerwca 2014 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2014 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni,
 • w dniu 1 lipca 2014 r. związki rewizyjne spółdzielczości mieszkaniowej podpisały umowę o współpracy,
 • w dniu 11 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w I Nadbałtyckiej Konferencji Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej, która odbyła się w Gdańsku,
 • w dniu 14 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Senackiego Zespołu Spółdzielczego w sprawie petycji Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego,
 • Pismo Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2014 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie sposobu liczenia głosów na walnym zgromadzeniu,
 • w dniu 22 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ( druk nr 2444),
 • w dniu 23 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie pierwszego czytania ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( druk senacki nr 642),