DZIAŁALNOŚĆ W 2017 R.

(wg stanu na dzień 31 lipca 2017 r.)

 1. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 stycznia 2017 r. skierowane do Ministra Środowiska w sprawie interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru delegata spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku.
 3. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rządowego Programu Mieszkanie +.
 4. Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obowiązujących stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie propozycji zmiany przepisów dotyczących egzekucji z przedmiotu hipoteki.
 6. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie budowy dróg publicznych na skutek realizacji inwestycji niedrogowych.
 7. Pismo Kancelarii Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie propozycji legislacyjnych Związku.
 8. Pismo Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli inwestycji przetwarzania odpadów komunalnych.
 9. Propozycja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP nowelizacji art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
 10. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 31 stycznia 2017 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu znowelizowanie art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
 11. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 31 stycznia 2017 r. skierowane do Ministra Energii w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu znowelizowanie art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne opracowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 13. Ujednolicona treść art. 45a Prawa energetycznego, uwzględniająca propozycje zmian proponowanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 14. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 lutego 2017 r. skierowane do Marszałka Sejmu z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk Sejmowy nr 1268).
 15. w dniu 19 lutego 2017 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w konferencji na której przeprowadzone zostały konsultacje społeczne poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (druk 1268) złożonego przez grupę posłów Kukiz’15.
 16. w dniach 14, 16 i 23 lutego 2017 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 17. Interwencja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w organizacjach międzynarodowych w sprawie antyspółdzielczego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa Kukiz’15 ( druk sejmowy 1268).
 18. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z 15 lutego 2017 r. skierowane do Cooperatives Europe.
 19. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z 15 lutego 2017 r. skierowane do Housing Europe.
 20. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z 15 lutego 2017 r. skierowane do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego..
 21. Pismo Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia wsparcia Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych RP w celu zagwarantowania przestrzegania Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych.
 22. Pismo Prezesa Cooperatives Europe z dnia 27 lutego 2017 r. oferujące wsparcie w działaniach Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w celu stosowania Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych w procesie legislacyjnym.
 23. Pismo Ministerstwa Energii z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.
 24. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 marca 2017 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu znowelizowanie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 25. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 marca 2017 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu znowelizowanie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 26. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 marca 2017 r. skierowane do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (druk 1268).
 27. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 marca 2017 r. skierowane do Przewodniczącego Sejmowej Komisji d.s. Petycji w sprawie nowelizacji art. 41 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.
 28. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 23 marca 2017 r. skierowane do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).
 29. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 kwietnia 2017 r. skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 45).
 30. w dniu 14 marca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Ustawodawczej Senatu RP na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).
 31. w dniu 15 marca 2017 r. odbyło się szkolenie nt. „Dochodzenie należności z tytułu zaległych opłat eksploatacyjnych z lokali mieszkalnych i użytkowych” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 32. w dniu 23 marca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Sejmowego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.
 33. w dniu 23 marca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu, którego tematem było rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15) dotyczących ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
 34. w dniu 23 marca 2017 r. odbyło się szkolenie nt. „Problematyka organizacyjno-samorządowa z uwzględnieniem roli rady nadzorczej i zarządu w procesie lustracji” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 35. w dniu 28 marca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu, którego tematem było rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).
 36. w dniach 27 – 29 marca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w III Europejskim Kongresie Samorządów.
 37. W dniach 3, 6, 14, 22 i 28 marca 2017 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 38. Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie propozycji zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 39. w dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się plenarne posiedzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, które zatwierdziło bilans i rachunek wyników działalności Związku w 2106 r.
 40. w dniu 6 kwietnia 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Sejmowego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.
 41. w dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków Rad Nadzorczych i członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP nt. „Prawno – ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych”.
 42. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 29 maja 2017 r. skierowane do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 450).
 43. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 5 czerwca 2017 r. skierowane do Marszałka Sejmu w sprawie konferencji pt. „Udokumentowanie nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowanej przez Klub Kukiz’15 w dniu 28 maja 2017 r.
 44. w dniu 16 maja 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Ustawodawczej Senatu, której tematem było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 99).
 45. w dniu 25 maja 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Sejmowego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.
 46. w dniu 25 maja 2017 r. odbyło się seminarium na temat zastosowanie zasad rachunkowości i jej zapisów w polityce rachunkowości w spółdzielni mieszkaniowej zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 47. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 21 czerwca 2017 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
 48. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 21 czerwca 2017 r. skierowane do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
 49. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 27 czerwca 2017 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 50. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 lipca 2017 r. skierowane do Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne.
 51. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 17 lipca 2017 r. skierowane do Prezydenta RP w sprawie zmiany Konstytucji RP.
 52. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z 26 czerwca 2017 r. skierowane do Międzynarodowych Organizacji Spółdzielczych w sprawie prac legislacyjnych Sejmu RP dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.
 53. w dniu 6 czerwca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury i Finansów Publicznych, na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1561).
 54. w dniu 6 czerwca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym odbyło się rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666).
 55. w dniu 21 czerwca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533) oraz rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).
 56. w dniu 11 lipca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury, na którym rozpatrzono ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666).
 57. w dniu 18 lipca 2017 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury, na którym rozpatrzono poprawki zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666).
 58. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 18 lipca 2017 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poprawek przyjętych przez Komisję Infrastruktury Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
 59. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 24 lipca 2017 r. skierowane Prezydenta RP w sprawie wady legislacyjnej przy uchwalaniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
 60. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 25 lipca 2017 r. skierowane Prezydenta RP w sprawie niekonstytucyjności przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

DZIAŁALNOŚĆ W 2016 R.

 1. Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie problemów sektora spółdzielczości mieszkaniowej.
 2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni klatek schodowych oraz korytarzy bezpośrednio z nimi połączonych.
 3. Pismo Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2015 r.
 4. Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. dotyczące decyzji wydawanych przez organy Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wykupu mieszkań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
 6. W dniu 3 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo- księgowych spółdzielni mieszkaniowych „Bilans 2015 r., zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 7. W dniach 9 i 15 grudnia 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 8. W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo- księgowych spółdzielni mieszkaniowych „Zamkniecie ksiąg rachunkowych”, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 9. W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie nt. społecznego budownictwa mieszkaniowego, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 10. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 12 stycznia 2016 r. do Ministra Energii w sprawie nowelizacji ustawy prawo energetyczne.
 11. Pismo Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 5 stycznia 2016 r.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 13. Opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 lutego 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 14. w dniu 27 stycznia 2016 r. odbyło się seminarium nt. działalność spółdzielni mieszkaniowych w świetle najnowszych orzeczeń sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 lutego 2016 r. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
 16. Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wydłużenia okresu ważności legalizacji wodomierzy.
 17. Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dotyczący: współpracy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a UNIQA TU S.A. w zakresie umów ubezpieczenia ze składką płatną miesięcznie po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016r nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
 18. W dniach 9, 16 i 19 lutego 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 19. W dniu 22 lutego 2016 r. odbyło się szkolenia nt. „Nowe przepisy, możliwości i potrzeby w gospodarce energetycznej budynków” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 20. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do Prezes Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym Programie Budowy Mieszkań.
 21. Pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
 22. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 marca 2016 r. skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.
 23. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 29 marca 2016 r. skierowane do Ministra Finansów w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości niemieszkalnych lokali i ich części nalężących do spółdzielni i przeznaczonych na potrzeby własne spółdzielni.
 24. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 30 marca 2016 r. skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 25. Opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).
 26. W dniach 4, 8, 15 i 22 marca 2016 przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 27. W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się szkolenie dotyczące aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 28. W dniu 16 marca 2016 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Petycji, którego tematem było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 82 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 29. W dniu 17 marca 2016 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w spotkaniu z Panią Grażyną Wereszczyńską Dyrektorem Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP.
 30. W dniu 24 marca 2016 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Finansów.
 31. W dniu 31 marca 2016 roku przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP brał udział w Kielcach w posiedzeniu Rady Programowej targów (zaplanowanych w dniach 18-20 października br.) “Euro-lift 2016” oraz “Lokum-Expo 2016”, których objęcie patronatem poproszono Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP”
 32. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 15 kwietnia 2016 r. skierowane do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
 33. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 25 kwietnia 2016 r. skierowane do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy 426).
 34. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Memorandum Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielczości mieszkaniowej w Narodowym Programie Budowy Mieszkań.
 35. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 15 maja 2016 r. skierowane do Kazimierza Smolińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
 36. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie elementów budynku wchodzących w skład nieruchomości wspólnej.
 37. W dniach 5, 12, 19 i 26 kwietnia 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grup Roboczych pracujących w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 38. W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło szkolenie nt. „Problematyka organizacyjno-samorządowa, z uwzględnieniem roli Rady Nadzorczej i Zarządu w procesie lustracji” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 39. W dniu 12 kwietnia 2016 roku przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w konferencji naukowo-technicznej „Forum Termomodernizacja 2016”.
 40. W dniach 20 -23 kwietnia 2016 r. odbyło się szkolenie nt. „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 41. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 19 maja 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłaty audiowizualnej.
 42. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 3 czerwca 2016 r. skierowane do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 152).
 43. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowane do Ministra Finansów w sprawie finansowania robót związanych z rozbudową, nadbudową, przebudową i modernizacją odpisami na fundusz remontowy.
 44. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 czerwca 2016 r. w skierowane do Marszałka Sejmu RP sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 maja 2016 (druk sejmowy nr 476).
 45. Pismo Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy prawo łowieckie.
 46. W dniu 9 maja 2016 r. odbyło szkolenie nt. „obowiązki właściciela budynku w zakresie utrzymania technicznego. Prawo, orzecznictwo, praktyka” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 47. W dniu 25 maja 2016 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Energii poświęcone przepisom ustawy prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej budynków i ustalaniu taryf za kupowane ciepło.
 48. W dniu 30 maja 2016 r. odbyło szkolenie nt. ”Inwestycje spółdzielni mieszkaniowych w zakresie termomodernizacji, efektywności energetycznej i ochrony środowiska w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 49. W dniu 31 maja 2016 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa poświęcone projektowi zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 50. W dniu 14 czerwca 2016 roku przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu zespołu eksperckiego Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 51. W dniu 21 czerwca 2016 roku przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej targów LOKUM-EXPO oraz EURO-LIFT (zaplanowanych w Kielcach w dniach 18-20 października br.). Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP objął patronatem oba wydarzenia targowe.
 52. W dniu 22 czerwca 2016 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Ustawodawczej Senatu dotyczące pierwszego czytania ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99)
 53. W dniu 23 czerwca 2016 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu dotyczące rozpatrzenia wyroku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. P 17/10 i S 1/12) dotyczących ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 54. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 czerwca 2016 r. skierowanie do Ministra Energii w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo energetyczne.
 55. Pismo Ministra Energii z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.
 56. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 23 czerwca 2016 r. skierowanie do Ministra Energii w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo energetyczne.
 57. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych.
 58. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie możliwości finasowania z funduszu remontowego wydatków spółdzielni mieszkaniowej na modernizację, rozbudowę i nadbudowę.
 59. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 lipca 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości finasowania z funduszu remontowego wydatków spółdzielni mieszkaniowej na modernizację, rozbudowę i nadbudowę.
 60. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 61. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 62. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 20 lipca 2016 r. skierowane do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 63. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 lipca 2016 r. skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie „Narodowego Programu Mieszkaniowego”.
 64. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 sierpnia 2016 r. skierowane do Ministra Energii w sprawie dystrybucji środków Unii Europejskiej.
 65. Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie udostępnienia nieruchomości na cele telekomunikacyjne.
 66. W dniu 30 sierpnia 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu zespołów eksperckich Grupy Roboczej (GR) nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków” oraz GR 4 „Bezpieczeństwo pożarowe”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 67. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 17 sierpnia 2016 r. skierowane do Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
 68. Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie robót, jakie mogą być finansowane ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.
 69. Pismo Ministerstwa Energii z dnia 8 września 2016 r. w sprawie występowania pomocy publicznej w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
 70. W dniu 30 września 2016 r. w ramach obchodów Dnia Budowalnych zostały wręczone nagrody Ogólnopolskiego Konkursu im. dr Ryszarda Jajszczyka.
 71. W dniu 30 września 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu zespołu eksperckiego Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 72. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 lipca 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 73. Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie propozycji wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 74. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 października 2016 r. w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu znowelizowanie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 75. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i zmianie ustawy Prawo wodne opracowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 76. Pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie relacji członków spółdzielni ze spółdzielnią.
 77. W dniach 11 i 25 października 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu zespołu eksperckiego Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 78. W dniu 18 października 2016 r. przedstawiciel Związku uczestniczył w konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych: „Aktywny podmiot rynku – spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości.
 79. W dniu 19 października 2016 roku przedstawiciel Związku uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej targów LOKUM-EXPO oraz EURO-LIFT odbywających się w tym czasie w Kielcach. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP objął patronatem oba wydarzenia targowe.
 80. W dniach 19 – 20 października 2016 r. przedstawiciel Związku wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Spółdzielni Neuwoba z Neubrandenburga oraz VNM Związku Krajowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Spotkanie zorganizowała Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie.
 81. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 7 listopada 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wraz z projektem ustawy.
 82. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 16 listopada 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z projektem ustawy.
 83. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 listopada 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z projektem ustawy.
 84. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 23 listopada 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy prawo energetyczne wraz z projektem ustawy.
 85. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 24 listopada 2016 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych wraz z projektem ustawy.
 86. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 29 listopada 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie naruszenia przez elementy obiektów budowlanych obszaru drogi publicznej.
 87. Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 88. W dniach 4, 8 i 24 listopada 2016 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu zespołu eksperckiego Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 89. W dniach 24-25 października 2016 r .obyło się szkolenie doskonalące dla lustratorów zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 90. W dniach 26-27 października 2016 r .obyło się szkolenie doskonalące dla lustratorów zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 91. W dniach 14-18 i 21-24 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 92. W dniu 29 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo- księgowych spółdzielni mieszkaniowych z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółdzielniach mieszkaniowych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 

DZIAŁALNOŚĆ  W 2015 R.

 1. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9 stycznia 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
 2. W dniu 14 stycznia 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 3. W dniu 16 stycznia 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w spotkaniu w sprawie założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 4. W dniu 19 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z Panią Dorotą Bortnowską Dyrektorem Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
 5. W dniach 5 i 19 lutego 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 6. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 18 marca 2015 skierowane do Ministra Środowiska i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 7. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 kwietnia 2015 r. skierowane do Prezydium Sejmu i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 8. W dniach 2, 6 i 31 marca 2015 roku przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 9. W dniach 4 i 19 marca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 10. W dniu 25 marca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w konferencji „Spółdzielnia mieszkaniowa jako przedsiębiorstwo synergiczne współdziałające z władzami i samorządami lokalnymi – aktualne uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne oraz dalsze perspektywy rozwoju”.
 11. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 7 kwietnia 2015 r. skierowane do Pani Poseł Małgorzaty Pępek.
 12. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 21 kwietnia 2015 r. skierowane do członków Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 13. Pismo Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego.
 14. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego.
 15. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 16. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 17. W dniach 13, 17 i 21 kwietnia 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 18. W dniach 15 -18 kwietnia 2015 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków Rad Nadzorczych i członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP nt. „Prawno – ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych”.
 19. W dniu 22 kwietnia 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w połączonym posiedzeniu Sejmowych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury dotyczące;

– Pierwszego czytania senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3091)

– Pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druk nr 3229)

 1. Pismo Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2015 r. dotyczące rozstrzygnięcia kwestii prawnych wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 26 maja 2015 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie senackiego i poselskiego projektu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.
 3. W dniu 12 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych dotyczące problematyki członkowsko-mieszkaniowej – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 4. W dniu 14 maja 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 5. W dniu 15 maja 2015 roku przedstawiciele Związku wzięli udział w 46 Spotkaniu Krajowego Forum Konsultacyjnego z zakresu urządzeń dźwigowych.
 6. W dniach 22 i 28 maja 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 7. W dniu 26 maja 2015 r. przedstawiciel Związku wziął udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych, na którym rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o: – senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw /druk nr 3091/ oraz – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw /druk nr 3229/.
 8. W dniu 26 maja 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 9. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z dnia 17 lipca 2015 r. skierowane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
 10. W dniach 9, 11, 16, i 23 czerwca 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 11. W dniu 11 czerwca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 12. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 17 sierpnia 2015 r. skierowane do Ministra Gospodarki w sprawie wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 25 października 2012 r. – 2012/27/UE.
 13. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 18 sierpnia 2015 r. skierowane do Związków Rewizyjnych Spółdzielczości Mieszkaniowej w sprawie wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 25 października 2012 r. – 2012/27/UE.
 14. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 24 sierpnia 2015 r. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
 15. Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
 16. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 3 września 2015 r. skierowane do Związków Rewizyjnych Spółdzielczości Mieszkaniowej w sprawie powołania Ministerstwa Budownictwa i Mieszkalnictwa.
 17. Apel polskich organizacji związanych z budownictwem w sprawie konieczności powołania Ministerstwa Budownictwa i Mieszkalnictwa.
 18. Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 19. Pismo Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2015 r. dotyczące stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego.
 20. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego.
 21. Pismo Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 25 października 2012 r. – 2012/27/UE.
 22. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 23. W dniu 1 lipca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP na którym rozpatrzono projekty ustaw; zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami, oraz zmieniającą ustawę o własności lokali.
 24. W dniach 6 i 7 lipca oraz 6 i 11 sierpnia 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 25. W dniu 7 lipca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 26. W dniu 8 lipca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
 27. W dniu 22 lipca 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w sprawie rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
 28. W dniu 3 sierpnia 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
 29. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 września 2015 r. skierowane do Komisji stałej Przemysł, Badania Naukowe i Energia Parlamentu Europejskiego dotyczące modyfikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej.
 30. Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rozszerzenia katalogu gatunków zwierząt wyrządzających szkody.
 31. W dniu 24 września 2015 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 32. W dniach 30 września – 3 października 2015 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków Rad Nadzorczych i członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP nt. „Prawno – ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych”.
 33. Pismo Elżbiety Bieńkowskiej Komisarza UE do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dyskryminacyjnego traktowania polskich spółdzielni.
 34. W dniach 9, 12, 13, 20 i 26 października 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 35. W dniu 15 października 2015 r. odbyło się w Warszawie szkolenie dotyczące problematyki zarządzania nieruchomościami zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 36. W dniu 21 października 2015 r. odbyło się w Poznaniu szkolenie dotyczące problematyki zarządzania nieruchomościami zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 37. W dniu 29 października 2015 r. odbyło się we Wrocławiu szkolenie dotyczące problematyki zarządzania nieruchomościami zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 38. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 6 listopada 2015 r. skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie opracowania kompleksowej ustawy o spółdzielniach.
 39. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 19 listopada 2015 r. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji decyzji organów Państwowej Straży Pożarnej.
 40. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 24 listopada 2015 r. skierowane do Ministra Finansów w sprawie powierzchni pomieszczeń budynku wyłączonych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 41. W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. odbyło się szkolenie dla lustratorów podnoszące kwalifikacje zawodowe, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 42. W dniach 25 – 26 listopada 2015 r. odbyło się szkolenie dla lustratorów podnoszące kwalifikacje zawodowe, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 43. Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r.
 44. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni klatek schodowych oraz korytarzy bezpośrednio z nimi połączonych.
 45. Pismo Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2015 r.
 46. Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. dotyczące decyzji wydawanych przez organy Państwowej Straży Pożarnej.
 47. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wykupu mieszkań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
 48. W dniu 3 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo- księgowych spółdzielni mieszkaniowych „Bilans 2015 r., zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 49. W dniach 9 i 15 grudnia 2015 roku przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniach zespołów eksperckich Grupy Roboczej nr 2 „Wyposażenie techniczne budynków”. Poszczególne Grupy Robocze pracują w ramach prowadzonych przez SNB (www.warunkitechniczne.pl) ogólnokrajowych prekonsultacji dotyczących zmian w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie wykonawcze ustawy Prawo budowlane).
 50. W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo- księgowych spółdzielni mieszkaniowych „Zamkniecie ksiąg rachunkowych”, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 51. W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie nt. społecznego budownictwa mieszkaniowego, zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 

DZIAŁALNOŚĆ W 2014 R.

 1. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 stycznia 2014 r. do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 2. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu,
 3. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP uzyskał opinię dr Marek Stańko na temat uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r. stwierdzającej, że członek spółdzielni mieszkaniowej, będący jej pracownikiem jest osobą trzecią w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 4. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do spółdzielczych organizacji międzynarodowych w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprzeczności poselskich projektów ustaw dotyczących spółdzielczości z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Europejskiej oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego,
 5. W dniu 9 stycznia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 6. W dniu 13 stycznia 2014 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo – księgowych spółdzielni mieszkaniowych na temat – zmiany w podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2014 r. w spółdzielniach mieszkaniowych – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 7. W dniu 16 stycznia 2014 r. przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców zorganizowanej przez Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi,
 8. W dniu 23 stycznia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 9. W dniach 6 i 20 lutego 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 10. W dniu 7 lutego 2014 r. odbyło się szklenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych na temat „Podatek dochodowy od osób prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 11. W dniu 13 marca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 12. W dniach 3 i 4 kwietnia przedstawiciele Związku wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Cooperatives Europe, które odbyło się w Warszawie,
 13. W dniu 7 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku wziął udział w konferencji Ruchu Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, która odbyła się w Zduńskiej Woli,
 14. W dniach 9 -12 kwietnia 2014 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych na temat prawno-ekonomiczne warunki działania spółdzielni mieszkaniowych – zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 15. W dniu 15 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Spółdzielczości BCC, które poświęcone było omówieniu aktualnego stanu prac nad ustawą prawo spółdzielcze,
 16. W dniu 23 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 17. W dniu 28 kwietnia 2014 r. odbyło się zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z Januszem Ostapiukiem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska poświęcone nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 18. W dniu 8 maja 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 19. W dniu 12 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości”. Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło ok. 400 członków spółdzielni z całego kraju był Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Patronat nad Konferencją objął Jerzy Wenderlich wicemarszałek Sejmu,
 20. W dniu 29 maja 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
 21. W dniu 30 maja odbyło się seminarium z zakresu problematyki członkowsko-mieszkaniowej dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 22. W dniu 3 czerwca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w IV Forum zarządców nieruchomości,
 23. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 czerwca 2014 r. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 642),
 24. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 9 czerwca 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 25. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP uzyskał opinię dr Marek Stańko w przedmiocie wykładni art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 26. W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych na temat „Rozliczenia kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych” zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 27. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 16 czerwca 2014 r. do Marszalek Sejmu w sprawie projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym,
 28. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 16 czerwca 2014 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 29. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2014 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni,
 30. W dniu 1 lipca 2014 r. związki rewizyjne spółdzielczości mieszkaniowej podpisały umowę o współpracy,
 31. W dniu 11 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w I Nadbałtyckiej Konferencji Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej, która odbyła się w Gdańsku,
 32. W dniu 14 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Senackiego Zespołu Spółdzielczego w sprawie petycji Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego,
 33. Pismo Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2014 r. do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie sposobu liczenia głosów na walnym zgromadzeniu,
 34. W dniu 22 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ( druk nr 2444),
 35. W dniu 23 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie pierwszego czytania ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( druk senacki nr 642),
 36. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 27 sierpnia 2014 r. do dr Janusza Zemke posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie zgłoszenia interpelacji do Komisji Europejskiej w sprawie krzywdzących dla polskich spółdzielni mieszkaniowych zasad przydziału środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dystrybuowanych w województwach w latach 2014 – 2020.
 37. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 września 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krzywdzących dla polskiej spółdzielczości mieszkaniowej zasad przydziału środków unijnych w Ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dystrybuowanych w województwach w latach 2014 – 2020.
 38. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 września 2014 r. do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych od członków Spółdzielni oczekujących na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 39. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 września 2014 r. do ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 40. W dniach 9 i 10 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 41. W dniu 11 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w I Nadbałtyckiej Konferencji Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej.
 42. W dniu 14 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Senackiego Zespołu Spółdzielczego poświęconego petycji Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego.
 43. W dniu 23 lipca 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej z komisja Gospodarki Narodowej w sprawie pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 642).
 44. W dniu 28 sierpnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 45. Stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 2665 ).
 46. W dniu 11 września 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 47. W dniu 23 września 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
 48. W dniu 24 września 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej i Finansów Publicznych w sprawie pierwszego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw .
 49. W dniu 25 września 2014 r. przedstawiciel  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 50. Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zbadania zasadności wysokości cen dostawy ciepła w latach 2008-2013.
 51. Stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniach RP z dnia 20 października 2014 r. do senackiego projektu ustawy zmieniający ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw ( druk senacki 705S).
 52. W dniu 29 września 2014 r. odbyło się seminarium dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych nt. wybranych zagadnień prawno-technicznych w zarządzaniu wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 53. W dniach 1-4 października 2014 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków rad nadzorczych i pracowników spółdzielni mieszkaniowych nt. „prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych” zorganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 54. W dniu 8 października 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie projektu ustawy zmieniający ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
 55. W dniu 9 października 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 56. W dniu 13 października 2014 r. odbyło się szkolenie dla członków zarządów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych dotyczące ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 57. W dniach 7-11 października i 22-25 października 2014 r. odbyło się szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień lustracyjnych zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 58. W dniu 22 października 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 59. Stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 listopada 2014 r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 761)
 60. W dniu 6 listopada 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 61. W dniu 6 listopada 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w debacie nt. gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce.
 62. W dniu 24 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie dla służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych pt. „Bilans 2014” – zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 63. W dniu 27 listopada 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 64. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 1 grudnia 2014 r. do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 761)
 65. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 11 grudnia 2014 r. do Prezydenta RP w sprawie niepodpisywania ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 66. Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 17 grudnia 2014 r. do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego w sprawie niezgodności z przepisami Unii Europejskiej, orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi regulacji prawnych przewidujących bezpośrednią lub pośrednią ingerencję państwa w tryb nadawania uprawnień lustracyjnych do przeprowadzania lustracji w spółdzielniach.
 67. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wspierania spółdzielni mieszkaniowych środkami Unii Europejskiej.
 68. W dniu 3 grudnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
 69. W dniu 16 grudnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( druk 761).
 70. W dniu 18 grudnia 2014 r. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.