O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Zjazd założycielski Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odbył się 7 listopada 1992 r. W Zjeździe założycielskim uczestniczyło 89 spółdzielni. Wpisu Związku do rejestru sądowego dokonano 16 grudnia 1992 roku, a z dniem 1 lutego 1993 r. rozpoczęło działalność Biuro Związku.

Celem działania Związku jest zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom mieszkaniowym pomocy w ich działalności statutowej.

Dla osiągnięcia tego celu Związek:

 • prowadzi badania lustracyjne spółdzielni mieszkaniowych,
 • reprezentuje interesy zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej,
 • opracowuje i rozpowszechnia materiały instruktażowe dla spółdzielni w sprawach prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych, prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą,
 • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi.

W 2016 r. Związek zrzeszał ok. 500 spółdzielni mieszkaniowych z terenu wszystkich województw. Spółdzielnie zrzeszone w Związku posiadają w swoim zarządzie ok. 1,0 mln mieszkań, co sytuuje Związek jako największą organizację spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Organami Związku są: Krajowy Zjazd, Rada Nadzorcza, Zarząd.

W dniach 6 – 7 listopada 2017 r. obradował w Warszawie VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zjazd dokonał oceny działalności Związku w okresie między VI Krajowym Zjazdem a VII Krajowym Zjazdem Związku, do której wprowadzeniem były wystąpienia kol. dr Jerzego Jankowskiego – Prezesa Zarządu oraz kol. Tomasza Jórdeczki przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku.

Zjazd udzielił absolutorium członkom Zarządu oraz udzielił skwitowania Radzie Nadzorczej Związku.

Zjazd podjął następujące uchwały:

 • uchwała w sprawie kierunków działalności Związku,
 • uchwała w sprawie zmiany statutu Związku,
 • uchwała w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z ustaleń lustracji Związku za lata 2012 – 2015 oraz sposobu ich realizacji,
 • uchwała w sprawie wysokości składek zrzeszonych organizacji na działalność Związku.

Zjazd dokonał wyboru członków Rady Nadzorczej Związku.

W trakcie VII Krajowego Zjazdu Związku zostały wręczone nagrody przedstawicielom spółdzielni nagrodzonych w II edycji Konkursu im. dr Ryszarda Jajszczyka.

W dniu 11 grudnia 2017 r odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, które dokonało wyboru Prezydium Rady w następującym składzie:

 • Tomasz Jórdeczka – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Śródmiejska SM w Bielsku-Białej,
 • Tadeusz Jankowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Konińska SM w Koninie
 • Zbigniew Sokół – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –   Fordońska SM w Bydgoszczy
 • Stanisław Swat – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –   SM „Energoprem” we Wrocławiu
 • Ewa Janik – Sekretarz Rady Nadzorczej –   SMLW „Zacisze” w Małkini
 • Halina Daleszczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –   SM im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
 • Marek Kraszewski – Przewodniczący Komisji Techniczno- Inwestycyjnej – SM „Budowlani” w Radomiu
 • Jerzy Nizioł – Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Finansowej – SM im. Łukasińskiego w Zamościu
 • Andrzej Półrolniczak – Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej – RSM „Praga” Warszawie

Zarząd Związku liczy trzech członków. Prezesem Zarządu jest dr Jerzy Jankowski, a Wiceprezesami są: Szymon Rosiak i Eugeniusz Zieliński.

Biuro Związku znajduje się w Warszawie i zatrudnia 11 pracowników

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP jest członkiem: – Stałego Komitetu Mieszkaniowego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – Europejskiego Komitetu Koordynacyjnego Budownictwa Społecznego (CECODHAS)

Wobec wprowadzenia Prawem spółdzielczym obligatoryjności poddania się każdej spółdzielni lustracyjnemu badaniu (przynajmniej raz na trzy lata) legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania – Związek zintensyfikował swą działalność w tym zakresie. Związek opracował instrukcję w sprawie przeprowadzonych lustracji określającą m.in. organizację czynności lustracyjnych, przebieg lustracji, dokumentację czynności lustracyjnych, postępowanie polustracyjne. Związek opracował również i upowszechnił ramowy konspekt kompleksowej lustracji spółdzielni mieszkaniowej, który może być pomocny do merytorycznego przygotowania się spółdzielni do lustracji oraz oceny rzetelności badań prowadzonych przez lustratora, a także jako materiał pomocniczy do kontroli wewnętrznej spółdzielni.

Zgodnie ze swoim statutem Związek nie ma żadnych funkcji władczych w stosunku do zrzeszonych spółdzielni, ani też nie może prowadzić działalności gospodarczej, zastępującej spółdzielnie w wypełnianiu ich zadań.

Dlatego pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych polega na:

 • szybkim i rzetelnym przekazie informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, finansowych i technicznych, organizowaniu szkolenia pracowników i działaczy spółdzielni oraz dostarczaniu materiałów pomocniczych ułatwiających spółdzielniom samodzielne podejmowanie swoich decyzji organizacyjno – gospodarczych,
 • doradztwie i konsultacjach w sytuacjach incydentalnych, umożliwiających spółdzielniom zobiektywizowanie przesłanek do podejmowania decyzji.

Dla zapewnienia spółdzielniom dostępu do szybkiej i rzetelnej informacji prawnej i techniczno– ekonomicznej, Związek stworzył dwa wydawnictwa: „Informacje i Komunikaty” oraz „Mieszkalnictwo”. „Informacje i Komunikaty” są formą biuletynu Związku i corocznie ukazuje się 12 jego numerów. Biuletyn ten, członkowie Związku otrzymują nieodpłatnie, ale krąg jego odbiorców jest znacznie szerszy. „Mieszkalnictwo”, to wydawnictwo ukazujące się z różną częstotliwością, oferujące spółdzielniom szeroką dokumentację źródłowo-interpretacyjną dla tematów czy problemów szczególnej ważności i aktualności dla działalności spółdzielni. Związek organizuje kursy i seminaria dla pracowników i działaczy spółdzielni mieszkaniowych. Szkolenia bezpośrednie wspomagane były wieloma inicjatywami wydawniczymi materiałów pomocniczych dla spółdzielni mieszkaniowych. Działalność szkoleniową Związek realizuje przy współpracy specjalistów z danej dziedziny. Dobór tematyki poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, ich szczegółowe programy merytoryczne oraz dobór wykładowców dostosowywany jest do potrzeb zgłaszanych przez spółdzielnie. Szkolenia bezpośrednie wspomagane były wieloma inicjatywami wydawniczymi materiałów pomocniczych dla spółdzielni mieszkaniowych. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, a źródłem utrzymania Związku są składki wnoszone przez zrzeszone spółdzielnie. Wymiar tych składek określony był uchwałami kolejnych Krajowych Zjazdów Związku. Z punktu widzenia obciążeń członków spółdzielni zrzeszonych w Związku, koszty funkcjonowania Związku są bardzo niskie, gdyż przeciętna składka organizacyjna wynosi 3,00 zł na mieszkanie rocznie. Składka za usługi lustracyjne w stosunku rocznym w przeliczeniu na jedno mieszkanie wynosi około 4,00 zł.

Bieżąca informacja o działalności Związku, wystąpienia interwencyjne skierowane do organów władzy i administracji państwowej, opinie i interpretacje zamieszczane są w biuletynie Związku „Informacje i Komunikaty”, który Spółdzielnie zrzeszone w Związku otrzymują bezpłatnie.

W dniu 1 lipca 2014 r. przedstawiciele 13 związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie mieszkaniowe z terenu całego kraju, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy dla potrzeb spółdzielczości mieszkaniowej. Zdecydowano również, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP będzie reprezentował środowisko spółdzielczości mieszkaniowej wobec organów Państwa i administracji publicznej.

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), udostępnia dane inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP:
r.pr. Ewa Derc  
e-mail: derc@dercpalka.pl