LUSTRACJA

Kwestie dotyczące lustracji spółdzielczej zostały unormowane w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 24 października 2013 r. poz. 1443) oraz Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych z dnia 01.07.2010 r. zatwierdzonej uchwałą nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, a także w ramach własnych Instrukcji lustracyjnych opracowanych i przyjętych przez związki rewizyjne. W ZRSM RP obowiązuje Instrukcja w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości mieszkaniowej zatwierdzona Uchwałą Zarządu Związku z dnia 11.01.2011 r.

Stosownie do rozwiązań ustawowych art. 91-93a ustawy Prawo spółdzielcze każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie. Ponadto jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w § 1 i § 11, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt.

Spółdzielnia może wystąpić także w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni.

Zgodnie z ustawą celem lustracji jest:

1)    sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;

2)    zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;

3)    kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;

4)    wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;

5)    udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Natomiast zasady odpłatności za przeprowadzenie lustracji ustala zarządzający lustrację według norm wewnętrznych obowiązujących w danej organizacji.

 

Załączniki:

  1. Karta zapotrzebowania na badanie lustracyjne dla spółdzielni zrzeszonej w Związku; pobierz plik
  2. Karta zapotrzebowania na badanie lustracyjne dla spółdzielni niezrzeszonej w Związku; pobierz plik
  3. Instrukcja w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości mieszkaniowej zatwierdzona Uchwałą Zarządu Związku z dnia 20.10.2020 r. pobierz plik
  4. Uchwała nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora; pobiez plik
  5. Kodeks Etyki Lustratora zatwierdzony uchwałą nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2010 r. pobierz plik