Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

 

Wszystkie pomocne informacje znajdziecie Państwo na stronie: TUTAJ

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT: TUTAJ

 

 

 

Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w związku z licznymi nowelizacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Związek rozważa wydanie w formie książkowej tekstu jednolitego ww. ustawy, która byłaby pomocna w codziennej pracy każdej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne, nie później niż do dnia 23 sierpnia 2019 r., potwierdzenie zainteresowania zakupem określonej ilości ww. publikacji na adres email: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Z poważaniem,

dr Jerzy Jankowski

Prezes Zarządu Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 

Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie wniosku ZRSM RP z dnia 10.12.2018 r. na temat kryterium członkostwa w stosowaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 22.02.2019 r.  – pobierz plik

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 08.03.2019 r. – pobierz plik

Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.2019 r. – pobierz plik

Postanowienie z Ministerstwa Finansów z dnia 27.06.2019 r. – pobierz plik

 

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zaprasza do udziału w IV edycji:

Ogólnopolskiego  Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca br.

Pismo – Komkurs im. dr R. Jajszczyka 

Regulamin konkursu – IV edycja         Karta Uczestnictwa

ZRSMRP_Stat

 

INFORMACJA O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Działalność Związku prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem Związku.

Głównymi zadaniami Związku jest:

 • prowadzenie badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, przedstawianie tym organom wniosków i postulatów dotyczących działalności spółdzielni,
 • świadczenie spółdzielniom i ich członkom pomocy konsultacyjnej i doradczej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Działalność lustracyjna Związku stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego Związku, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. Związek prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

Badania lustracyjne Związku łączyły się z:

 • instruktażem dla członków organów samorządowych i służb lustrowanych spółdzielni udzielanym w trakcie czynności lustracyjnych przez lustratorów -najczęściej po konsultacji z pracownikami biura Związku,
 • rozpatrywaniem skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

 • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
 • dostarczaniu spółdzielniom poradników i materiałów pomocniczych ułatwiających tworzenie ich wewnętrznego systemu normatywnego oraz podejmowanie decyzji  organizacyjnych i gospodarczych,
 • merytorycznego programowania szkolenia dla pracowników i działaczy spółdzielni   mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii   ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

blokispoldzielczosc_zatwierdzone_krzywe_bez_logo 7536