W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się

wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP uprzejmie prosi o załatwianie spraw wyłącznie drogą mailowąpocztą tradycyjną oraz telefonicznie (do odwołania).

Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy

Stanowisko-Związku-w-sprawie-ustawowego-przedłużenia-kadencji-organów-SM oraz WZ w formule stacjonarnej

Informacja ZRSMRP_art. 8[3] usm

Stanowisko Związku w sprawie ustawowego przedłużenia kadencji organów SM_25.06.2020

Uchwała Zarządu ZRSMRP w sprawie wznowienia lustracji

Stanowisko ZRSMRP dot. możliwości odbywania posiedzeń organów Spółdzielni Mieszkaniowych 

 Uzupełniające stanowisko ZRSMRP dot. możliwości odbywania posiedzeń organów Spółdzielni Mieszkaniowych z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-2

 

REKOMENDACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS

 

Ważniejsze zmiany w przepisach prawa dla Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Uchwała Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 23.03.2020 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

 

 

Informacja nt. walnych zgromadzeń i przeglądów okresowych stanu technicznego budynków SM

 

 

Stanowisko ZRSM RP w sprawie organizacji walnych zgromadzeń wydane w związku z ogłoszoną w dniu 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią KORONAWIRUSA.

 

OPINIA ZRSM RP W SPRAWIE REJESTRACJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W BDO

 – pobierz plik

Informacja uzupełniająca o BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów / Dz. U. z 2019, poz. 2531/.

Zastąpiło ono Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów / Dz. U. z 2014, poz. 1974/.

 

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

 Wszystkie pomocne informacje znajdziecie Państwo na stronie: TUTAJ

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT: TUTAJ

Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w związku z licznymi nowelizacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Związek rozważa wydanie w formie książkowej tekstu jednolitego ww. ustawy, która byłaby pomocna w codziennej pracy każdej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne, nie później niż do dnia 23 sierpnia 2019 r., potwierdzenie zainteresowania zakupem określonej ilości ww. publikacji na adres email: zrsmrp@zrsmrp.com.pl.

Z poważaniem,

dr Jerzy Jankowski

Prezes Zarządu Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie wniosku ZRSM RP z dnia 10.12.2018 r. na temat kryterium członkostwa w stosowaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 22.02.2019 r.  – pobierz plik

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 08.03.2019 r. – pobierz plik

Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.2019 r. – pobierz plik

Postanowienie z Ministerstwa Finansów z dnia 27.06.2019 r. – pobierz plik

 

INFORMACJA O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Działalność Związku prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem Związku.

Głównymi zadaniami Związku jest:

 • prowadzenie badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, przedstawianie tym organom wniosków i postulatów dotyczących działalności spółdzielni,
 • świadczenie spółdzielniom i ich członkom pomocy konsultacyjnej i doradczej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Działalność lustracyjna Związku stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego Związku, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. Związek prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

Badania lustracyjne Związku łączyły się z:

 • instruktażem dla członków organów samorządowych i służb lustrowanych spółdzielni udzielanym w trakcie czynności lustracyjnych przez lustratorów -najczęściej po konsultacji z pracownikami biura Związku,
 • rozpatrywaniem skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

 • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
 • dostarczaniu spółdzielniom poradników i materiałów pomocniczych ułatwiających tworzenie ich wewnętrznego systemu normatywnego oraz podejmowanie decyzji  organizacyjnych i gospodarczych,
 • merytorycznego programowania szkolenia dla pracowników i działaczy spółdzielni   mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii   ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

blokispoldzielczosc_zatwierdzone_krzywe_bez_logo 7536