Promocja programu społecznego budownictwa czynszowego

Konferencja z dnia 20.03.2018 r.

Obejrzyj relację

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zaprasza do udziału w II edycji:

Ogólnopolskiego  Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br.

 REGULAMIN KONKURSU III edycja        KARTA ZGŁOSZENIA

ZRSMRP_Stat

„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór do nowego „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.” (Decyzja nr 55 Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2017 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. poz 92).

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;

2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:

1) wariant podstawowy;

2) wariant rozszerzony

– stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.

Wariant podstawowy obejmuje:

 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
 • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:

 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia), oraz
 • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:

 • dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
 • dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

Termin naboru wniosków : 15 stycznia – 15 lutego 2018 r. 

Szczegółowy program na stronie internetowej: msit.gov.pl

Zachęcamy Spółdzielnie Mieszkaniowe do tworzenia Otwartych Stref Aktywności w swoich zasobach. Prosimy o przekazanie informacji o skorzystaniu Spółdzielni z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.” Do kontaktu ze Związkiem w tej sprawie został upoważniony kol. Krzysztof Cichowski

 

INFORMACJA O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Działalność Związku prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem Związku.

Głównymi zadaniami Związku jest:

 • prowadzenie badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, przedstawianie tym organom wniosków i postulatów dotyczących działalności spółdzielni,
 • świadczenie spółdzielniom i ich członkom pomocy konsultacyjnej i doradczej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Działalność lustracyjna Związku stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego Związku, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. Związek prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

Badania lustracyjne Związku łączyły się z:

 • instruktażem dla członków organów samorządowych i służb lustrowanych spółdzielni udzielanym w trakcie czynności lustracyjnych przez lustratorów -najczęściej po konsultacji z pracownikami biura Związku,
 • rozpatrywaniem skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

 • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
 • dostarczaniu spółdzielniom poradników i materiałów pomocniczych ułatwiających tworzenie ich wewnętrznego systemu normatywnego oraz podejmowanie decyzji  organizacyjnych i gospodarczych,
 • merytorycznego programowania szkolenia dla pracowników i działaczy spółdzielni   mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii   ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

blokispoldzielczosc_zatwierdzone_krzywe_bez_logo 7536